Середа, 22.11.2017

ПІДСУМКИ ТА РЕЗОЛЮЦІЯ всеукраїнської наукової конференції «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»

20-21 квітня 2017 року в м. Дніпро на базі КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства».

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності), КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (кафедра філософії освіти).

Участь у роботі конференції взяли 320 учасників з 17 областей України: науковці, представники ОІППО, релігійних і громадських організацій, педагоги, координатори експериментально-дослідної роботи, що працюють за темою «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей», «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» та інші.

 • Під час конференції було обговорено наступні питання:
 • Методологія та технології сучасного філософського пізнання.
 • Теоретико-методологічні засади духовно-ціннісної освіти та виховання.
 • Світоглядні цінності особистості у громадянському суспільстві.
 • Духовні цінності як основа національно-патріотичного виховання.
 • Складові духовного здоров’я: освітянський аспект.
 • Формування  компетентностей особистості засобами випереджаючої освіти для сталого розвитку.

На пленарному засіданні виступили: Романенко Михайло Ілліч, д-р філос.н., проф., ректор КВНЗ «ДОІППО». Тема його виступу:«Концептуальні засади компетентнісно-ціннісного підходу в новій українській школі». Боринштейн Євген Руславович, д-р філос.н., проф., завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ «Південноукраїнський педагогічний університет імені К.Д.Ушинського з темою: «Ойкумены философии образования»

Шабанова Юлія Олександрівна,. д-р філос.н., проф., завідувач кафедри філософії і педагогіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» з доповіддю: «Гуманітарні цінності в сучасній освіті». Висоцька Ольга Євгенівна, д-р філос.н., доц., декан факультету відкритої освіти та стажування, професор кафедри філософії освіти КВНЗ «ДОІППО», яка доповіла про «Освітні стратегії розвитку світоглядної культури особистості». Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський), канд. богослов'я, канд. філос. н., доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з доповіддю: «Роль персоналістської думки у формуванні постсекулярного простору самовизначення особистості». Келембет Людмила Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з темою: «Духовні цінності як основа національно-патріотичного виховання дітей та молоді». Рогова Олена Георгіївна, канд.філос.н., доц., завідувач кафедри філософії освіти КВНЗ «ДОІППО» з питанням: «Хьюмілітентність як ознака духовності особистості».

На думку учасників конференції, з великою впевненістю можна стверджувати, що сьогодення вимагає подальшої світоглядно-формуючої та духовно-ціннісної модернізації сучасної вітчизняної освіти з накресленням майбутніх стратегічних світоглядних і ціннісних завдань освіти. Крім цього, учасники конференції констатували наявну втрату конкурентоздатності школи в аксіологічній площині, коли освіта поступається місцем медіа-засобам у становленні внутрішнього світу особистості. У цих умовах школа перестає бути джерелом зразків для формування людських ідеалів, стратегій поведінки, розвитку, особистого становлення. Тому сучасна освіта вкрай потребує реальної практики плекання ціннісного світогляду та духовності особистості. Це вимагає не простогоповідомлення ціннісно-змістовної інформації особистості, що зростає, а виходу школи на доповнення компетентнісного підходу в освіті на ціннісно-компетентнісний.

Під час роботи конференції було наголошено, що в основі гармонійного розвитку суспільства не останню роль грає гуманізація основи шкільного життя, серцевиною якої має стати інтегрування світоглядних орієнтацій та духовних цінностей у навчальні програми закладів освіти. Цього вимагає вся соціокультурна ситуація в суспільстві, проблеми ціннісно-світоглядної дезорієнтації юного покоління, завдання національно-патріотичного виховання. Саме тому на конференції у межах роботи секційних засідань були представлені як теоретичні роботи з цієї проблематики, так і практичні напрацювання вчителів.

Учасники конференції ухвалили:

 • визнати позитивними результати роботи конференції, що сприяла обговоренню шляхів вирішення завдань світоглядного та духовного розвитку особистості та форм їх реалізації в освітньому просторі;
 • активізувати підготовку науково-практичних і навчально-методичних розробок з філософії освіти, педагогіки та психології щодо ефективного впровадження світоглядних орієнтацій та духовних цінностей у сучасний освітній простір з урахуванням надбань вітчизняної та європейської філософії освіти.

Виходячи з вищезазначеного, беручи до уваги ідеї та пропозиції, висловлені у доповідях, виступах учасників та загальній дискусії, учасники конференції виробили наступні рекомендації:

Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти, методичним службам управлінь та відділів освіти, керівникам методичних об’єднань:

 • активізувати роботу обласних (міських) методичних об’єднань заступників директорів з навчально-виховної роботи, творчих груп у напрямку ефективного впровадження в навчально-виховний процес світоглядних орієнтацій та принципів духовно-ціннісної освіти через призму сучасних педагогічних технологій;
 • ініціювати різноманітні лабораторії, мережі, майданчики експериментально-дослідної роботи з проблем ефективного впровадження світоглядних орієнтацій та духовних цінностей підростаючого покоління, форм та методів розвитку компетентностей особистості засобами випереджаючої освіти для сталого розвитку;
 • активізувати розробку соціальних проектів освіти та соціальних практик втілення світоглядних орієнтацій та духовних цінностей в освітнє середовище з метою їх особистісної інтеріоризації;
 • продовжити підготовку та перепідготовку освітян на базі ОІППО з урахуванням вищенаведених рішень конференції;
 • вважати за доцільне залучення до подібних заходів керівників навчальних закладів різних рівнів акредитації, а також майбутніх педагогів, студентів, представників молоді;
 •  висвітлити матеріали роботи конференції у ЗМІ та на освітніх ресурсах мережі Інтернет.

        Матеріали конференції можуть бути використані як у практичній діяльності педагогічних працівників, так і у теоретичних дослідженнях науковців.

Учасники конференції висловлюють подяку організаторам за підготовку та проведення цього важливого заходу.