Вівторок, 23.01.2018

Про підсумки роботи III всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

14 грудня 2017р.
на базі КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» відбулась ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку».
Мета конференції: визначити та розкрити найбільш важливі проблеми взаємодії філософії та освіти в контексті сучасних глобалізаційних зрушень; освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості; зміст психолого-педагогічних моделей випереджаючої освіти; нові стратегії реформування вищої освіти та освіти дорослих; методологію, методику та технології випереджаючої освіти для сталого розвитку; обмінятися досвідом щодо шляхів інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес ЗНЗ та ДНЗ, презентувати кращі практики упровадження її складових – екологічної та енергоефективної освіти, гендерної освіти, громадянської освіти та євроклубівського руху, медіаосвіти, здоров’ярозвивальних технологій.
Учасниками конференції стали науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та післядипломної педагогічної освіти, педагогічні працівники закладів середньої та дошкільної освіти, методисти відділів освіти, студенти – всього близько 250 осіб з різних регіонів України.
На пленарному засіданні виступили: Романенко Михайло Ілліч, д-р філос. н., проф., ректор КВНЗ «Дніпропетровський ОІППО»; Висоцька Ольга Євгенівна, д-р філос. н., доц., декан факультету відкритої освіти та стажування КВНЗ «ДОІППО»; Загрійчук Іван Дмитрович, д-р філос. н., проф., професор кафедри філософії і соціології Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків); Складановська Марина Григорівна, доцент кафедри філософії та політології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; Постовойтова Анна, координатор проекту ЮНІСЕФ «Найбільший урок у світі» (м.Київ); Горбенко Наталія, керівник громадського руху «Еко-світ – живи здорово!»; Жук Михайло, канд. філос. н., доц., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумського ОІППО.
Також відбулась робота секцій при посередництві модераторів Рогової Олени Георгіївни, канд. філос. н., доц., завідувача кафедри філософії освіти КВНЗ «ДОІППО»; Лисоколенко Тетяни Володимирівни, канд. філос. н., доц., доцента кафедри філософії освіти КВНЗ «ДОІППО»; Коляди Ірини Григорівни, ст. викладача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами КВНЗ «ДОІППО»; Шабаєвої Людмили Миколаївни, старшого викладача кафедри виховання та культури здоров’я КВНЗ «ДОІППО; Яшиної Олени Миколаївни, старшого викладача кафедри виховання та культури здоров’я КВНЗ «ДОІППО за напрямками:
 • Філософія та освіта в контексті сучасних глобалізаційних зрушень.
 • Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості.
 • Психолого-педагогічні моделі випереджаючої освіти.
 • Освіта дорослих у вимірі сталого розвитку.
 • Вища освіта: нові стратегії реформування.
 • Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів.
 • Медіаосвіта та управління інформаційно-освітніми проектами в контексті реформувань сучасної освіти.
 • Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
 • Управлінські аспекти розвитку інноваційного освітнього простору.
 • Здоров’язберігаючі освітні технології в системі випереджаючої освіти.
 • Екологічна та енергоефективна освіта в інтересах сталого розвитку.
 • Громадянська освіта та євроклубівський рух в інтересах сталого розвитку.
 • Виховна робота у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку.
 • Практика освіти для сталого розвитку: з досвіду навчальних закладів України.
За керівництвом Тарабасової Любові Гаврилівни, канд.філос.н., завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти КВНЗ «ДОІППО»; Купрієнко Валентини Іванівни, завідувача відділу дошкільної освіти кафедри дошкільної та початкової освіти КВНЗ «ДОІППО»; Клімової Людмили Василівни, методиста відділу дошкільної освіти кафедри дошкільної та початкової освіти КВНЗ «ДОІППО» був проведений «круглий стіл» «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку: як діяти разом».
За результатами роботи була прийнята
Резолюція
учасників ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції
ФІЛОСОФІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВипереджаючОЇ освітИ
для сталого розвитку
Обговоривши основні питання конференції та враховуючи основні положення «Закону про освіту», «Концепції Нової школи», Доповіді Міжнародного Саміту ООН зі сталого розвитку ««Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталогорозвитку до 2030 року» (2015 р.), Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017 р.), учасники дійшли висновків:
1. Освіта для сталого розвитку залишається ключовим напрямком інноваційної перебудови системи освіти та суспільства у цілому. Має продовжуватися подальше інтегрування принципів та складових освіти для сталого розвитку у зміст предметних циклів та виховної роботи на рівні дошкільної, середньої, вищої освіти та освіти дорослих.
2. Широке співробітництво місцевих громад з громадськими рухами та організаціями в сфері освіти з метою сталого розвитку буде сприяти зміцненню миру, безпеки загального добробуту, сталому розвитку. ОСР є одним з важливих інструментів переходу до стійких моделей виробництва і споживання, формування у населення системи цінностей, що відповідають принципам сталого розвитку.
3. Інтеграція освіти в інтересах сталого розвитку забезпечує формування екологічно відповідальної поведінки протягом усього життя, розвиток цілісного (холістичного), міждисциплінарного підходу в процесі навчання і пізнання, необхідного для вирішення сучасних глобальних проблем і просування до сталого майбутнього.
4. Методи і підходи в ОСР, базуючись на загальних принципах, повинні визначатися й адаптуватися відповідно до місцевих екологічних, соціальних і економічних умов, а також культурних традицій.
5. У цілому, реалізація практики освіти для сталого розвитку має включати:
На рівні дошкільної освіти:
Створення освітнього простору для інтегрування освіти для сталого розвитку у діяльність дошкільних навчальних закладів.
Педагогам ДНЗ продовжувати розвивати уміння та навички свідомого вибору здорового способу життя, розвивати комунікативні вміння вихованців, позитивне ставлення до свого здоров`я.
Забезпечувати психологічний комфорт дітей під час організації та проведення тематичних тижнів в ДНЗ з питань освіти для сталого розвитку. Педагогам ДНЗ продовжувати виступати організаторами дій дітей, скеровувати їхні зусилля, спонукати до вибору і способу діяльності, орієнтованих на сталий розвиток.
Активізувати роботу щодо підвищення професійної компетентності педагогів ДНЗ у вирішенні проблеми формування у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
Пропагувати впровадження інноваційних педагогічних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання в процесі реалізації випереджаючої світи для сталого розвитку.
Підвищувати значущість роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників на принципах емпаурмент-педагогіки.
Поширювати в практику роботи з дітьми застосування освітніх ситуацій, що сприяють формуванню основ культури споживання у дошкільників, їх особистісному розвитку.
Пропагувати ідеї сталого розвитку в роботі з батьками, залучаючи їх до проведення акцій, виставок, організації свят, розваг, конкурсів, фестивалів, педагогічних ярмарків.
На рівні середньої освіти:
Здійснювати наскрізне навчання з освіти для сталого розвитку, що передбачає як охоплення предметом «Уроки для сталого розвитку» всіх вікових категорій, так і включення засад ОСР у зміст традиційних навчальних дисциплін.
Запроваджувати загальношкільний підхід до ОСР - не тільки в межах урочної, а й позаурочної діяльності.
Залучати до спільних дій всю громаду школи: адміністрацію, класних керівників, батьків.
Постійно оновлювати методики викладання базових навчальних дисциплін з метою переходу до діяльнісного підходу у навчанні, активної групової роботи.
Створювати у навчальних закладах умови для розвитку ціннісних фундацій особистості у напрямку пошуків, оцінки, вибору і проекції свого життєвого шляху, досягнення високих результатів навчання, а згодом і сталого професійного зростання в умовах ціннісного ставлення особистості до себе, оточуючих та навколишнього середовища.
Орієнтуватись у своїй роботі на досягнення цілісного опанування цінностями та принципами ОСР, зміни стилю життя як учнів, так і педагогів у бік СР.
Здійснювати моніторинг впливу школи на довкілля – на характер економії ресурсів, ступінь відповідального ставлення до власних дій особистістю, зменшення екологічного сліду школи та шкільної громади.
На рівні вищої освіти та освіти дорослих:
Включати питання ОСР у зміст загальної підготовки студентів та курсової перепідготовки вчителів.
Оновлювати зміст навчання шляхом упровадження навчальних програм з питань сталого розвитку, раціонального споживання,прав людини, гендерної рівності, культури,соціальної єдності, миру та ненасильства.
Упроваджувати безперервну освіту шляхом поширення участі молоді та дорослих у різноманітних програмах формальної та неформальної освіти, громадських рухах та суспільної діяльності в інтересах сталого розвитку.
Дякуємо всім учасникам за роботу!
Шаблоны joomla скачать здесь