Вівторок, 21.11.2017

Інформатика

Кейс-технологія. Збірка кейсів з інформатики

11022015 5Л. Д. Желізняк,с. Поляна, Свалявський р-н, Закарпатська обл.
Найважливішим завданням освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров’я. У зв’язку з цим принципово змінюється позиція
вчителя. Він перестає бути носієм «об’єктивного знання», яке він намагається передати учневі. Він
повинен організувати самостійну діяльність учнів, у якій кожен оволодів би низкою здатностей до
якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, орієнтації, адаптації, передбачуваності, особистою готовністю до майбутнього. А саме вчитель створює середовище, в якому стає можливим вироблення кожним учнем на рівні розвитку його інтелектуальних та інших здібностей певних компетенцій, формування особистісних якостей (розвиток працьовитості, креативності, вольових якостей, цілеспрямованості, формування впевненості в собі, здатності до конкурентоспроможності, навичок комунікативної культури тощо), формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності, вироблення вмінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії, формування навичок та прийомів усебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів розвитку ситуацій тощо. Створенню такого середовища і сприяє технологія «кейс», яка завойовує позитивне ставлення з боку учнів, які бачать у ньому можливість виявити ініціативу, відчути самостійність в освоєнні теоретичних положень і оволодінні практичними навичками. Не менш важливо й те, що технологія «кейс» досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання.
Кейс-технологія — це загальна назва технологій навчання, що є методами аналізу. Суть технології полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями з певного розділу навчання дисципліни.