Четвер, 14.12.2017

Іноземна мова

Методичні рекомендації щодо проведення бінарних уроків у викладанні англійської мови

Багато викладачів іноземної мови погодяться з тим, що мова - це навичка, тому не можна навчити іноземної мови. Щоб знати її потрібно навчити вчитися. Процес вивчення мови - це важка робота, що забирає багато часу і сил, а робота вчителя іноземної мови схожа на роботу тренера, який повинен змусити спортсмена тренуватися на межі сил. Кваліфікований педагог повинен уміти мотивувати учня на постійну роботу, ефективне тренування, але зробити це так, ніби учень сам цього хоче, тобто, зберегти інтерес до вивчення мови і розвивати його, періодично створюючи ситуації успіху, хвалити за досягнуте і ставити все нові й нові завдання.
Робота по звичайному шкільному підручнику, який часто відірваний від реальної дійсності, і не завжди представляє інтерес для учнів, змушує шукати нові шляхи викладання мови. Одним із способів наближення теоретичного курсу мови до практики є організація і проведення бінарних (інтегрованих) уроків.
Бінарний урок (від лат. binarius - подвійний) – різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох або декількох предметів, наприклад, іноземної та рідної мов, іноземної мови, музичного мистецтва та літератури (як української, так і світової), іноземної мови та географії, української мови та історії, фізики й математики, літератури й образотворчого мистецтва, біології та хімії, біології та географії і т. д.
Бінарний урок – це нетрадиційний вид уроку. Урок по темі ведуть два або кілька педагогів - предметників. Бінарний урок   це творчість двох (або кількох) педагогів, яка переростає у творчий процес в учнів. Чому? Тому, що вивчення якоїсь проблеми на грані двох (або кількох) наук - це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію. А не чи це головне - захопити школярів, спровокувати творчий пошук?
Інтеграція змісту декількох предметів формує цілісні знання, об’єднує спільною метою в межах уроку, допомагає поєднати дітей, які віддають переваги різним наукам і бувають пасивними на звичайних уроках.
Звичайно, проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням деяких труднощів:
 • не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто об’єднати, сформульовано однаково. Тому, виявивши спільне, доводиться змінювати формулювання тем;
 • часто уроки, які можна інтегрувати, відповідно до вимог програми, мають проходити з великим проміжком часу, що ставить вчителів (з дозволу адміністрації) перед необхідністю вносити корективи до навчального плану.
План підготовки до бінарного уроку
Перший етап. Учителі-однодумці визначають тему, цілі, задачі уроку, спільні для обох (трьох, чотирьох…) предметів та специфічні для кожного. Проведення уроку доцільне лише за умови наявності спільної мети. Залежно від теми, мети та завдань уроку визначається його тип. 
Другий етап   це   спільна робота вчителів з обраних предметів. Під час цього етапу:
 • розробляється план-сценарій уроку;
 • ведеться підготовка фактичного і дидактичного матеріалу, який добирається у відповідності до теми, задач, типу уроку, з урахуванням вікових та індивідувальних особливостей школярів;
 • обирається найбільш ефективне поєднання методів і прийомів – відповідно до поставленої мети, змісту навчального матеріалу, дидактичних задач навчальних предметів, що інтегруються;
 • планується структура уроку ( при цьому робиться акцент на самостійній пізнавальній діяльності учнів (а не заучуванні готових висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням логіки навчальних дисциплін;
 • визначається ступінь участі кожного з вчителів: або обидва (троє, четверо) працюють на рівних (відбувається діалог), або хтось із них «включається» в урок епізодично. 
Третій етап включає в себе контрольній огляд і корекцію розроблених матеріалів до уроку. На цьому етапі вчителі об'єднують свій матеріал, визначають домашнє завдання учням по кожному з предметів. 
Четвертий етап – це планування бінарного уроку в розкладі занять. Найкращий варіант – на бінарне заняття відводиться два уроки підряд (дві академічні години). На жаль, бінарні уроки в класно-урочній системі - це виняток із правила. До них вдаються не часто, один, два рази на півріччя, частіше це – відкриті уроки у вчителів, які атестуються. Їх важко спіставити з навчальною програмою двох, трьох предметів, виникають складнощі з розкладом. Та і часу для підготовки такого уроку вимагає більше, ніж звичайний.
Бінарні уроки:
 • служать засобом підвищення мотивації навчання, тому що створюють умови для практичного застосування знань;
 • розвивають навички самоосвіти, тому що велику частину підготовки до уроку учні здійснюють самостійно і в позаурочний час;
 • розвивають аналітичні здібності і винахідливість;
 • володіють величезним виховним потенціалом;
 • на бінарних уроках відбувається перенос уміння в нові області, що не вивчалися раніше, що допомагає учнем приймати рішення творчих виробничих ситуацій.
Завдання бінарних уроків:
 1. Застосування сучасних педагогічних технологій як форми організації навчання.
 2. Поєднання теорії і практики або двох предметів, як вид навчального заняття (нетрадиційні вид уроку).
Мета бінарного уроку:
 1. Створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок та вмінь, дати учням можливість побачити результати своєї праці і отримати від неї радість і задоволення.
 2. Зацікавити дітей вивченням предметів, зробити уроки цікавими, захоплюючими.
 3. Удосконалення комунікативно-пізнавальних вмінь, спрямованих на систематизацію і поглиблення знань, і обмін цими знаннями в умовах співробітництва; подальший розвиток і вдосконалення естетичного смаку учнів.
Типи і форми бінарних уроків
Тип уроку: урок формування нових знань
Уроки формування нових знань конструюються у формах:
 • урок-лекція;
 • урок-подорож;
 • урок-експедиція;
 • урок-дослідження;
 • урок-інсценівка;
 • навчальна конференція;
 • урок-екскурсія;
 • мультимедіа - урок;
 • проблемний урок.
В одному блозі я прочитала думку вчителя: «Бінарний урок - псевдонауковий методичний викрутас». Що ж, якщо цей «викрутас» стимулює пізнавальну діяльність, якщо діти після бінарного заняття питають: «А коли буде ще такий урок?», то він має право на існування.
Можна залучати і учнів до підготовки інтегрованого уроку, заздалегідь пропонуючи їм підготувати якусь частину нового матеріалу. Таким чином, ви вже робите урок рольовим.
Часто інтегровані уроки проводяться у формі семінарів. Це поширена практика. Семінари, у свою чергу, підрозділяються на семінар-дослідження, семінар-дискусію і семінар-«круглий стіл».
Сьогодні педагогіка схиляється до того, що в основі інтегрованих уроків повинна бути гуманістична спрямованість. Це означає, що знання набувають характеру особистісно важливих, близьких кожному учневі. Стирається знеособленість знань, на перший план виходить соціальна важливість навчального матеріалу. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих прикладів, на адаптацію до актуальним інтересам учня, на особисту значимість матеріалу для дитини.
Алгоритм оцінювання ефективності бінарного уроку:
 1. Якість знань учнів з виучуваної теми (повнота, системність тощо). На яку оцінку заслуговує організація мислення учнів на уроці.
 2. Які форми мислення (індукція, дедукція), які мисленнєві операції (аналіз, синтез, порівняння та ін.) застосовувалися на уроці. Які творчі процеси ініціювались учителем.
 3. Чи мало місце проблемне навчання. Яка була роль усього класу й кожного окремого учня у вирішенні кожної з проблем.
 4. Наскільки ефективними були способи організації пізнавальної діяльності учнів. Якою мірою вони сприяли розвиткові інтересу в галузі інтегрованих дисциплін.
 5. Яким був емоційний тонус уроку. Яким був рівень духовного спілкування педагога й учнів.
 6. Якою мірою інтеграція двох (кількох) предметів дала змогу реалізувати принцип нерозривності навчання й виховання.
Алгоритм оцінювання діяльності учнів на уроці:
 1. Глибина й міцність одержаних ними знань.
 2. Здатність до мислення.
 3. Спроможність розуміти суть явищ, робити висновки й узагальнення.
 4. Розуміння глибоких, а не поверхневих зв’язків між інтегрованими предметами.
Алгоритм оцінювання діяльності вчителя:
 1. Особистісні якості педагога, які сприяли реалізації основної мети й задач уроку.
 2. Рівень ефективності дидактичної діяльності щодо об’єднання знань учнів у галузі інтегрованих предметів.
 3. Міра володіння вчителем поняттями інтегрованих дисциплін.
Переваги бінарного уроку
Знання учнів формуються у комплексі, тоді як окреме вивчення предметів не дає цілісного уявлення, а лише у вигляді окремих фрагментів. Форма проведення бінарного уроку захоплююча і нестандартна. Використання різних видів діяльності на уроці дає можливість учням підтриму-вати увагу на високому рівні, ведуть до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей. Бінарні уроки дають можливість самореалізовуватися у творчому процесі вчителю.
Висновок.
Бінарні уроки сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, активному, емоційному сприйняттю ними нових знань, розвитку в них творчого та самостійного мислення.
Інтернет ресурси:
Методист Солонянського відділу освіти
Т.А. Грабко
Методист КВНЗ "ДОІППО"
А.І.Васильченко