Четвер, 14.12.2017

Іноземна мова

Державна підсумкова атестація з англійської мови у 11 класі 2015/2016 навчального року

10032013 1Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 року № 940 « Про внесення змін до наказу МОН від 16.09.2015 № 940».
Завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням особливостей національного навчально-методичного забезпечення та зорієнтовані на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти. Для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом MMPublications.
Зміст і формат Держаної підсумкової атестації.
Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.
Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації.
Загальна характеристика розділів державної підсумкової атестації з англійської мови:
Рівень В1
  • Об’єкт контролю - Читання та використання мови.
  • Кількість завдань - 20 завдань.
  • Об’єкт контролю - Письмо.
  • Кількість завдань - 1 (обсяг повідомлення: 50-80 слів).
Рівень В2
  • Об’єкт контролю - Читання та використання мови.
  • Кількість завдань - 30 завдань.
  • Об’єкт контролю - Письмо.
  • Кількість завдань - 1 (обсяг повідомлення: 80-100 слів).
Читання та використання мови
Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються на різні стратегії: розуміння основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання) (skimming, scanning and reading for detail).
Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали, адаптовані за складністю уривки художніх текстів. Зміст текстів узгоджено з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).
Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою.
Писемне мовлення.
Мета завдань – визначення рівня сформованості умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденним життям.
Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого повідомлення у формі листівки або неофіційного електронного листа ( на рівень В1). Учням на рівень В2 додатково до вищезазначених може бути запропоновано створити розповідь , зробити запис у блозі, на форумі чи написати лист.
Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, зміст мовленнєвих ситуацій включає як соціокультурні особливості англомовних країн, так і України.
Випускники повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи свої міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт, написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору.
Критерії оцінювання письмової частини.
Письмова робота оцінюється за трьома основними показниками : зміст та комунікативна наповненість, використання лексики та граматики, а також організація тексту. Для розробки критеріїв оцінювання письмової частини були використанні специфікації Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для рівнів В1 та В2 та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної середньої освіти.
«Зміст та комунікативна наповненість» оцінює повноту розкриття комунікативних умов і відповідність письмової відповіді поставленому завданню. Кількість балів за розкриття змісту залежить від досягнутих комунікативних цілей, ефективності та повноти їх розкриття, адекватності наданої інформації та рівня сприйняття написаного. Цей критерій враховує вільність викладу повідомлення у письмовій формі, незалежно від кількості граматичних, лексичних чи інших помилок у тексті.
Критерій « Використання лексики та граматики» оцінює вживання застосованих лексичних одиниць та граматичних конструкцій, а також доречність та точність їх використання у письмовому висловлюванні. Кількість балів, що учні отримають за цим критерієм, залежить від кількості лексичних, граматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок, а також їх впливу на комунікацію.
Критерій «Організація тексту» оцінює зв’язність та логічність побудови письмового висловлювання. Зв’язність та логічність у тексті досягаються через використання сполучників, слів-зв'язок та вставних слів, враховуючи базові ( такі як and, but, because ) і деякі інші(firstofall, however, inaddition), а також деяких поєднувальних прийомів, таких як використання відносних займенників (referencepronouns).
У методичному посібнику «Посібник для підготовки до ДПА-2016» надана більш детальна інформація щодо державної підсумкової атестації зі зразками тестів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови.
Методист кафедри гуманітарної освіти
А.І. Васильченко