Вівторок, 12.12.2017

Наукові праці співробітників інституту

2013 рік

 

 1. Бутурлина О.В. Творчество в эпоху масс-медиа: проблемы и перспективы // Российский научный журнал / Гл. ред. В.П. Нагорнов. – Р.: АНО «РИЭПСИ», 2013. –Выпуск № 5 (36).
 2. Бутурлина О.В. Роль медиатворчества в создании педагогически спроектированного информационно-образовательного пространства // Образовательные технологии ХХІ века: информационная культура и медиаобразование. ОТ’ 13: сборник статей научнопрактическойконференции / под. Ред. С.И. Гудилиной, К.М. Тихомировой, Д.Т. Рудаковой. – СПб.: Нестор-История, 2013. – С.31-34.
 3. Ватковская М.Г. Информационно-коммуникационные технологи в системе непрерывного педагогического образования // Образовательные технологии ХХІ века: информационная культура и медиаобразование. ОТ’13 : сборник статей международной научнопрактической конференции / под. ред. С.И. Гудилиной, К.М. Тихомировой, Д.Т. Рудаковой (г. Санкт-Петербург, 5 апреля 2013 года). – СПб. : Нестор-История, 2013. – С.172-175.
 4. Тухтарова Т.К. Державне регулювання якості освіти в Україні: досвід впровадження реформ // Publication of scientific International scientific and practical congress «Economic development of the EU and CIS countries in globalization» (Bern, Switzerland, may 31, 2013). - Bern, Switzerland, 2013. - P. 143-145.
 5. Тухтарова Т.К. Новые подходы государственного управления в сфере образования на региональном уровне (украинский аспект) // Social processes regulation in the context of economics, law and management: Section "Management theory and practice in the XXI century": Materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06-June 11, 2013). - London: International Academy of Science and Higher Education, 2013. - P. 72-74.
 6. Харлаш Л.М. Социокультурные предпосылки становления открытого образования как формы демократизации общества // Российский научный журнал / гл. ред. В. П. Нагорнов. – Россия, Рязань: АНО «РИЭПСИ», 2013. – Выпуск № 5 (36).
 7. Батраченко І.Г. Психосемантична діагностика життєвої антиципації /І.Г. Батраченко, І.Є. Блавацька // Вісн. ДНУ. Серія «Педагогіка та психологія» Вип. 19, Т. 21, 2013. – № 9 (1). – С. №7 – 42.
 8. Батраченко І.Г. Державна інвестиційна політика у соціально-психологічному вимірі / І.Г. Батраченко, Б.П. Колесніков // Зб. Наук. Праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України, серія «Державне управління та місцеве самоврядування»,, 2013. – № 2 (17) - С.31-34.
 9. Батраченко И.Г.Формирование государственной политики развития информационного общества в Украине:социально_психологические аспекты / И.Г. Батраченко., Л.Л.Прокопенко // Информационное развитие России: состояние, тенденции, и перспективы (региональный аспект): сборник статей 3-й международной научно-практической конференции / под. ред. ЛГ. Проскуряковой, О.Ф. Мартинова – Орел : Издательство ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 5-13.
 10. Крамаренко С.Г. Основні пріоритетиту роботі над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»/ С.Г Корамаренко. – «Джерело, № 21-24, с. 5.
 11. Крамаренко С.Г. Особливості розвитку Я-концепції учнів вальдорфських шкіл.
 12. Кушнікова С.В. Вплив ідей екзістенціоналізму на гуманізацію в управлінні інноваційними процессами в закладах освіти // Філософія. Культурп. Життя. – Д.: ДДФА, 2013. с. 186 – 194.
 13. Бутурліна О.В. Філософські проблеми творчості у віртуальній реальності // Науковотеоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ: Грані, 2013. – Випуск 94 (№ 2) – С.15-20.
 14. Бутурліна О.В. Освіта як творчість особистості // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 39. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – Випуск 39. – С.147-157.
 15. Бутурліна О.В. Медіатворчість як різновид творчої діяльності особистості // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№ 2). – С.475-480.
 16. Бутурліна О.В. Інформаційно-освітній простір як предмет філософсько-освітнього аналізу // Особистість в єдиному освітньому просторі : матеріали IV Міжнародного освітнього форуму (11-26 квітня 2013 року) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL / https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIR3FTVVV6Zk5peDA/edit
 17. Бутурліна О.В. Інформаційний простір як комплексне середовище підтримки прийняття управлінських рішень // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матеріали науково-практичного семінару (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 року). – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.7-9.
 18. Бутурліна О.В. Медіатворчість в сучасних концепціях медіаосвіти: від медіаграмотності до медіакультури // Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 року). Чернігів: Вид-во «Ієрогліф»
 19. Бутурліна О.В. Творчість в системі «людина-машина»: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 29-30 листопада 2013 року). – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.
 20. Ватковська М.Г. Теоретичні засади дослідження інформаційного забезпечення системи державного управління в галузі освіти України // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 3(18).
 21. Ватковська М.Г. Упровадження електронного урядування як напрям модернізації державного управління в Україні // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання [Електронний ресурс]. – 2013. – Вип. 2.
 22. Ватковська М.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі державного управління // Публічне управління: виклики ХХІ століття : зб. тез ХІІІ Міжнар. Наук. Конгресу (м.Харків, 21-22 березня 2013 року). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр».
 23. Ватковська М.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні системою освіти // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-27 березня 2013 року). – Том І. – Дніпропетровськ: ДДАУ, ДОІППО, 2013. – С.56-58.
 24. Ватковська М.Г. Модернізація управління системою освіти регіону шляхом створення єдиного інформаційного простору // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали наук.практ. Семінару (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 року). / ред. кол. : В.М. Дрешпак (голов.ред.). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.9-11.
 25. Ватковська М.Г. Інформаційне забезпечення системи державного управління в галузі освіти // Економіка і управління: теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної Інтернет-конференції (м. Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2013 року). – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С.215-218.
 26. Грекова В.С. Феномен творчості як екзистенціал буття людини // Творчість як спосіб буття свободи : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 травня 2013 року). – м. Київ, 2013.
 27. Грекова В.С. Еволюція філософського осмислення поняття екзистенційної кризи // Досягнення соціо-гуманітарних наук в сучасній Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 року). – м. Сімферополь, 2013.
 28. Грекова В.С. Творчість як соціально-філософська категорія // Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 червня 2013 року). – м. Одеса, 2013.
 29. Грекова В.С. Сутність творчості як фундаментальної характеристики сучасної особистості // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 вересня 2013 року). – м. Львів, 2013.
 30. Грекова В.С. Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи // Гілея : науковий вісник. – Вип.78. – К., 2013.
 31. Грекова В.С. Компаративний аналіз творчості у соціально-філософському та гуманітарному знанні // Гілея : науковий вісник. – Вип.79. – К., 2013.
 32. Грекова В.С. Вплив творчості на подолання екзистенційної кризи // Альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2013.
 33. Дзіговський М.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління освітою // Перспективні напрямки української науки : Збірник статей учасників ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (м. Запоріжжя, 26 лютого – 6 березня 2013 року). – Том 2. Природничі та точні науки. – м. Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. – С. 47-48.
 34. Дзіговський М.С. Управління у галузі освіти в інформаційному суспільстві: окремі технологічні підходи // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали науково-практичного семінару (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 року) / ред. кол. : В.М. Дрешпак (голов. ред.). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.26-28.
 35. Дуднік В.С. Впровадження дистанційних форм навчання в інформаційно-освітньому просторі // Перспективні напрямки української науки : Збірник статей учасників ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (м. Запоріжжя, 26 лютого – 6 березня 2013 року). – Том 2. Природничі та точні науки. – м. Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. – С.48-50.
 36. Дуднік В.С. Упровадження електронної атестації педагогічних працівників з використанням системи електронного урядування // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали науково-практичного семінару (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 року) / ред. кол. : В.М. Дрешпак (голов. ред.). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 31-33.
 37. Лисоколенко Т.В. Людвиг Витгенштейн и теория перформативов // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2013. – Вип.31.
 38. Лисоколенко Т.В. Духовність як передумова осягнення сутності людини в українській філософській думці // Знання – Духовність – Професіоналізм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.: У 2т. – Т.2. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2013. – С.128
 39. Лисоколенко Т.В. Прагматика мови у текстах Л.Вітгенштейна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип.6. – С.109-114.
 40. Лисоколенко Т.В. Пролегомени до дослідження прагматики мови Л.Вітгенштейна // Дні філософського факультету – 2013 : матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 16-17 квітня 2013 року). – К.: Київський університет, 2013. – Ч. 6.
 41. Лисоколенко Т.В. Віра як екзистенційний феномен у творчості С. К’єркегора // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні : матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 року) : у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.2. – С.77-83.
 42. Пилипенко О.В. Особливості використання синергетики при дослідженні громадський рухів // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 вересня 2013 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. – С.92-96.
 43. Пилипенко О.В. Народні фронти як особлива форма громадський рухів // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, 4-5 жовтня 2013 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2013. – С.98-101.
 44. Пилипенко О.В. Громадські рухи як об’єкт політологічного дослідження // Альманах «Грані», № 10 (102). – Дніпропетровськ, 2013.
 45. Тухтарова Т.К. Принципи державного регулювання освіти в контексті адміністративних та політичних реформ // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-27 березня 2013 року). – Том І. – Дніпропетровськ: ДДАУ, ДОІППО, 2013. – С. 66-69.
 46. Харлаш Л.М. Від антропологічної інтерпретації до сучасного розуміння відкритої освіти // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – Випуск 39. – С.208-215.
 47. Харлаш Л.М. Медіаосвіта як форма відкритої освіти: філософські засади // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69.
 48. Харлаш Л.М. Моделювання та освітні практики в побудові системи відкритої освіти: філософський аспект // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» – Дніпропетровськ: Грані, 2013. – Випуск 94 (№ 2). – С. 25-29.
 49. Харлаш Л.М. Інформаційно-технологічний фактор еволюції освіти // Філософськотеоретичні та практично-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22 листопада 2012 року) / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Частина ІІ. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2013.
 50. Харлаш Л.М. Мотивація професійної діяльності державних службовців як фактор змін в системі організації державної влади в умовах інформаційного суспільства // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матеріали наук.-практ. Семінару (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 року) / ред. кол. В.М.Дрешпак (голов. ред.). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.93-95.
 51. Харлаш Л.М. Соціальні наслідки розвитку Інтернет-технологій // Особистість в єдиному освітньому просторі : матеріали ІV Міжнародного освітнього форуму (11-26 квітня 2013 року) / [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIVFhhU0JfVXVCRTA/edit?pli=1
 52. Харченко Н.І. Електронне навчання в системі освіти: ефективність і перспективи подальшого впровадження // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали науково-практичного семінару (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 року) / ред. кол. : В.М. Дрешпак (голов. ред.). – Д.: ДРІДУ
 53. Купрієнко В.І., Клімова Л.В., Міхіна Н.О. «Світ мистецтва – без меж», вересень, журнал «Дошкільне виховання» (м. Київ)
 54. Тарабасова Л.Г. Життєтворчість особистості на ранніх етапах розвитку. Теоретикометодологічне дослідження. // Науковий вісник «Гілея», Збірник наукових праць. – Київ, 2013. – Випуск № 69(2) – с. 447-451.
 55. Тарабасова Л.Г. Теоретико-методологічне дослідження потенціалу розвитку дитини раннього віку. // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, березень 2013 р. - № 3(95). – с. 33-36.
 56. Тарабасова Л.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження життєтворчості особистості на ранніх етапах розвитку. // Л.Г.Тарабасова. Філосолофсько-теоретичні та практично зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ, 2013. – с. 113-117.
 57. Тарабасова Л.Г. Психолого-педагогічне проектування життєдіяльності дітей: теоретикометодологічне дослідження. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в Україні», 21-22 червня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013.
 58. Тарабасова Л.Г. Основи духовності з дошкільного віку. Теоретико-методологічне дослідження. Науково-методичний альманах «Нива знань», Дніпропетровськ, 2013.
 59. Зламанюк Л.М. Інтерактивні техніки як засіб розвитку самостійного творчого мислення учнів// Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 5. – С.14-16.
 60. Зламанюк Л.М. Мотивація до навчання як умова розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп//Біологія і хімія в сучасній школі. - 2013. - № 4. – С.16-18.
 61. Зламанюк Л.М. Усе починається з учителя//Хімія. Шкільний світ. – 2013. - № 15-16 (723-724).
 62. Зламанюк Л.М. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності учнів під час викладання природничо-наукових дисциплін. Наук. Часопис НПУ ім.Драгоманова. Сер.16.- «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» : збірник наукових праць/ Ред. кол. : Гузій (відп.ред.). – Вип. 21(31). К.: вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 213. – С.27-31.
 63. Зламанюк Л.М. Креативность и ее влияние на продуктивность профессионального труда учителя. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: материалы 4-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 18 – 19 июня 2013 г./ отв. ред. А.Ю. Нагорнова – Ульяновск: SIMJET, 2013. – 650 с. – С.271-275.
 64. Зламанюк Л.М. Технологии качественного обучения в рамках личностно ориентированного урока.: сб.наук. трудов за материалами 1Х Международной научно-практической конференции «Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования» 19-20 марта 2013 г./отв. ред.
 65. Зламанюк Л.М. Формування професійної компетентності вчителів природничо-наукового навчання – орієнтир національної системи освіти: зб.наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.практ. Конф. «Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи», 18 квітня 2013./редкол.: В.Р. Ільченко (голов. ред. та ін. – Полтава.
 66. Кірман В. К. Підходи до побудови адаптивної матричної системи навчання математики / В. К. Кірман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми, 2013. – № 2(28). – С. 49 – 57.
 67. Кірман В. К. Підходи до обґрунтування граничних теорем для біноміального розподілу/ В. К. Кірман // Актуальні питання природничо-математичної освіти. Збірник наукових праць.– Суми, 2013. – №1. – С.23-28.
 68. Кирман В. К. О задачах вычисления значений функций/ В. К. Кирман // Вестник БГПУ. Серия 3. Физика. Матемтика. Информатика.– Минск, 2013.
 69. Кірман В. К. Матричні моделі навчання математики/ В. К. Кірман // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*ПЛЮС - 2012”, часть 1 : матеріали міжнародної науково-методичної конференції(6-7 грудня 2012р., м. Суми). – Суми, 2012. – С. 44 –45.
 70. Кірман В. К. Ообґрунтування граничних теорем для біноміального розподілу/ В. К. Кірман //Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції “Проблеми математичної освіти”, 8 – 10 квітня 2013 р. – Черкаси, 2013. – С. 171 – 172.
 71. Кирман В. К. О доказательствах равносильности различных определений выпуклости многоугольника/ В. К. Кирман// Тезисы докладов 8-й международной конференции по геометрии, топологии и преподаванию геометрии, 9-15 сентября 2013г. – Черкассы, 2013.
 72. Кірман В.К. Про готовність вчителів математики до роботи в умовах трансформації змісту освіти : зб.наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи», 18 квітня 2013. / редкол.: В.Р. Ільченко (голов. ред. та ін.. – Полтава: ПОІППО, 2013. Вип. 5.
 73. Григорова М.О., Кринична І.П.Досвід державного контролю за використанням інноваційних технологій біоінженерії у Сполучених Штатах Америки // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. Наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2.
 74. Базилевська Л.Л.. «Розвиток проектного мислення та наявність інших можливостей для формування громадянської компетентності учнів», Видавництво Національного університету«Острозька академія».
 75. Піскорська Л.І.«Слово – Культура – Духовність: Вишневий цвіт - дарунок Кобзареві. Журнал «Українська мова і література в школі».
 76. Сергієнко А.А. «Формування ціннісних орієнтирів особистості на уроках української мови і літератури, спецкурсах, факультативах».
 77. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку: від теорії до практики // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2012 р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2013. – С.8-12.
 78. Висоцька О.Є. Cутність і сенс сучасної ідеології глобалізму: між «світовою демократією» та «новим імперіалізмом» // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 69.(1) – С.413-418.
 79. Висоцька О.Є. Десубстанціалізація реальності в іронічному світобаченні: від іронії до цинізму // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 70. (2) – С.321-324.
 80. Висоцька О.Є. Eкологічна етика: основні проблеми інтерпретації // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 71(№.4). – С.436-443.
 81. Висоцька О.Є. Етика відповідальності в контексті відносин «суспільство-природа» // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 73 (№.6).
 82. Висоцька О.Є. Віртуальність як принцип побудови сучасного наукового та освітнього середовища. // Освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 2122 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 198-200.
 83. Висоцька О.Є. Сутність комунікативних практик Постмодерну // Антропологічні виміри філософських досліджень: матеріали 2-щї міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 р. – Д.: ДНЗУТ, 2013. – С. 11-13.
 84. Висоцька О.Є. Асиміляція // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 42-44.
 85. Висоцька О.Є. Віртуальні території // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 147-149.
 86. Висоцька О.Є. Детериторіалізація // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 254-255.
 87. Висоцька О.Є. Інтеграція // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2012. – С. 322-324.
 88. Висоцька О.Є. Локалізація // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 432.
 89. Висоцька О.Є. Негрі, Антоніо // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 496.
 90. Висоцька О.Є. Прав людини концепція // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 588-590.
 91. Висоцька О.Є. Прав народів концепція // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 590-592.
 92. Висоцька О.Є. Простір інформаційний // Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 604-605.
 93. Висоцька О.Є. Релокалізація // Геополітика: енциклопедія /за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 636.
 94. Висоцька О.Є. Ретериторізація // Геополітика: енциклопедія /за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 636.
 95. Висоцька О.Є. Сегрегація // Геополітика: енциклопедія /за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 693-694.
 96. Висоцька О.Є. Транслокалізація // Геополітика: енциклопедія /за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання України, 2013. – С. 777-778.
 97. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку в контексті завдань післядипломної педагогічної освіти // Практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали обласного науково-методичного семінару. 20 серпня 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: ДОІППО, 2013.
 98. Висоцька О.Є. // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції , 29-30 листопада 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: НМЕТАУ, 2013. – С. 3-5.
 99. Дев’ятко Н.В. Актуалізація міфу в українському інформаційно-культурному просторі // Грані : [Науково-теоретичний альманах]. – 2013. – № 1. – С. 39–43.
 100. Дев’ятко Н.В. Серія оглядів, рецензій та відгуків на твори молодих авторів в рамках Всеукраїнської літературної премії імені Олександри Кравченко (Девіль) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dniprolit.org.ua (квітень-червень 2013 року).
 101. Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині шкільні бібліотекарі ділилися досвідом із заохочення дітей до читання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/19527-na-dnipropetrovschini-shkilni-bibliotekaridililisya-dosvidom-iz-zaohochennya-ditey-do-chitannya
 102. Дев’ятко Н.В. Культура проти антикультури [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2013/07/10/kultura_proty_antykultury.
 103. Дев’ятко Н.В. У Дніпропетровську відбулося свято молодої української літератури [Електронний ресурс] – Режим            доступу: http://blogs.tvi.ua/2013/11/10/u_dnipropetrovsku_vidbulosya_svyato_molodoyi_ukrayinsko i_literatury
 104. Карпань І.С. Світовий досвід щодо упровадження цілей ОСР в навчально-виховний процес // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт».
 105. Карпань І.С.Еволюція цінностей покоління Y: погляд крізь призму концепції сталого розвитку // Практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали обласного науково-методичного семінару. 20 серпня 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: ДОІППО, 2013. – С.5-7.
 106. Кулешова Т.В. Людиновимірність гуманітарного знання в інформаційному суспільстві. // Філософсько-теоретичні та практично-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І. – Дн-ськ, 2013. – 276 с. – С. 47-49.
 107. Кулешова Т.В. (у співавторстві) Інтернет-залежність як чинник порушення міжособистісного спілкування// Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Педагогіка і психологія». Випуск 19. – Т. 21. - № 9/1. – 2013. – 174 с. – С. 87-93.
 108. Кулешова Т.В. Роль Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в реалізації проекту «Розвиток інтелектуального руху на Дніпропетровщині» // Електронна збірка матеріалів«Інтелектуальні ігри та організація роботи ерудит-клубів в школі: досвід впровадження в роботу освітянських закладів на Дніпропетровщині».
 109. Кулешова Т.В. Інтелектуальні ігри в школі в межах реалізації проекту «Розвиток інтелектуального руху на Дніпропетровщині» // електронна збірка матеріалівобласного науково-практичного семінару «Особливості проведення шкільних турнірів «Що? Де? Коли?», 29 листопада 2013.
 110. Побоча Т.Д., Дороніна Т.О. Розвиток гендерної компетентності сучасного вчителя: з практики проведення тренінгової роботи. // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2012 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2013. – С.229-231.
 111. Побоча Т.Д.«Імідж та його роль у формуванні PR - об’єкту». // Альманах «Педагогічне Криворіжжя» .- Кривий Ріг,2013.- С.90-91.
 112. Ситник Л.М., Сотничук І.А. Роль моніторингових досліджень діяльності закладів освіти в умовах інноваційного розвитку. // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2012 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2013. – С.192-195.
 113. Ситник Л.М. Моніторинг інноваційного освітнього середовища як основа стратегічного управління // Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентісного підходу. Матеріали ІІ Обласної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17 квітня 2013 р.). - С.252-255.
 114. Майданенко С.В.Аналіз структури організації методичної роботи у педагогічному училищі. С.В. Майданенко // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2013.
 115. Майданенко С.В. Готовність педагогічних кадрів до роботи з     обдарованими школярами // Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентнісного підходу. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції (17 квітня 2013р.). – Дніпропетровськ, 2013. – С.134 -138.
 116. Майданенко С.В.Обдарованість як соціально-педагогічне явище.С.В. Майданенко// Початкова школа. – 2013. - №3.
 117. Вознюк Л.В. Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності менеджерів шкільної освіти у системі післядипломної педагогічної освіти. Наукові записки. – Випуск 122 серія: Педагогічні науки. – Кіровоград РВВКПУ ім. В.Винниченка.–2013.–452 с.– С88–92.
 118. Вознюк Л.В. Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи Науковий збірник праць Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини. записки.–2013.–400 с.– С32–40.
 119. Коляда І.Г. Інформаційно-комунікативна культура в контексті розвитку науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» частина II, 7-8 жовтня 2012 р., Дніпропетровськ.
 120. Коляда І.Г. Інформаційно-комунікативна культура в контексті суспільства сталого розвитку Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» частина II , 22 листопада 2012 р., Дніпропетровськ.
 121. Коляда І.Г. Создание информационно- коммуникационного центра на базе общеобразовательного учебного заведения. Международная научно-практическая конференция «Образовательные технологии XXI века: информационная культура и медиаобразование», 5 апреля 2013 года, Москва.
 122. Коляда І.Г. Про перехід від індустріального до інформаційного суспільства у творчості Елвіна Тоффлера. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» 5-6 квітня 2013 р., Одеса.
 123. Коляда І.Г. Формування поняття інформаційно-комунікативної культури як складової феномену культури. Міжвузівський збірник наукових праць «Філософія. Культура. Життя», випуск 39, 2013 р ., Дніпропетровськ.
 124. Кондратьєва А.В. Філософські аспекти інноваційного розвитку освітнього менеджменту, науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». ДНУ, випуск 5, березень 2013 р.
 125. Кондратьєва А.В. Парадигма управління сучасним вищим навчальним закладом. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив сучасних наук на процес розвитку суспільства:можливе та реальне» (Київська наукова суспільствознавча організація)., 14-15 червня 2013 р., Київ.
 126. Кондратьєва А.В. Філософські аспекти якісної освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень» (Причорноморський центр досліджень проблем суспільства), 4-5 жовтня 2013 р., Одеса.
 127. Кондратьєва А.В. Наукова стаття Теоретико-методологічні засади менеджменту освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарно-наукове знання:розмаїття парадигм», 14-15 жовтня 2013 Чернівці.
 128. Кондратьєва А.В. Інноваційний менеджмент Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». 22-26 жовтня 2013 р., Львів.
 129. Кондратьєва А.В. Формування соціокультурних передумов сучасного освітнього менеджменту «ХХІІ-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Инновационный потенциал украинской науки- ХХІ век» м. Запоріжжя (Южноукраинский гуманитарный альянс), 4-9 листопада 2013 р.
 130. Якименко Л.І. О.М. Маркович – перший історик дворянства Лівобережної України. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку» (Причорноморський центр досліджень проблем суспільства) 10-11 травня 2013 р., Одеса.
 131. Якименко Л.І. Журнал «Сельское благоустройство» - як джерело до історії підготовки селянської реформи 1861 р. в Лівобережній Україні. Науковий журнал «Культура народов Причерноморья», №254, 2013, Симферополь.
 132. Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського. «Гуржіївські історичні читання», збірник наукових праць, випуск 6, 2013, Черкаси.
 133. Швидун В.М. Щодо модернізації механізмів державного управління післядипломною педагогічною освітою України в умовах інтеграції освітніх систем Збірник тез ХІІІ Міжнародного наукового конгресу “Публічне управління: виклики ХХІ століття” (м. Харків, 21 – 22 березня 2013 р.). Харків : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – С. 241–242.
 134. Швидун В.М. Модернізація системи державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації” (м. Дніпропетровськ, 25-27 березня 2013 р.). Дніпропетровськ : ДДАУ, ДОІППО, 2013. С. 69 – 71.
 135. Швидун В.М. Управління знаннями в системі післядипломної педагогічної освіти України Матеріали ІV Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених “Становлення публічного адміністрування в Україні” (м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 р.). Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 112 – 114.
 136. Швидун В.М. Ретроспективний аналіз розвитку професійних компетенцій педагогічних працівників Матеріали ІІІ обласної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентнісного підходу ” (м. Дніпропетровськ, 17 квітня 2013 р.) Дніпропетровськ : ДОІППО, 2013. С. 12 – 19.
 137. Швидун В.М. Аналіз зарубіжного досвіду реалізації публічного управління в системі післядипломної педагогічної освіти Матеріали круглого столу “Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект” (м Дніпропетровськ, 24 травня 2013 р.). - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 103 – 105.
 138. Швидун В.М. Особливості державного управління розвитком післядипломної педагогічної освіти країн Європи Міжнародна науково-практична конференція “Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції перспективи” 19-20 вересня 2013 р., м. Херсон.
 139. Швидун В.М. Розвиток державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні в контексті євроінтеграції Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Регіональний розвиток – основа розбудови Української держави”, 9-10 квітня 2013 р., м. Донецьк, С. 326-328.
 140. Мегега Г.Б. Феномен здоров’я в сучасному проблемному полі соціально-філософських розвідок/ Г.Б.Мегега // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. -К.:ВІР УАН, 2013. – Випуск 71 (№4). – С.495-499.
 141. Мегега Г.Б. Феномен здоров’я як об’єкт наукових досліджень / Г.Б.Мегега // Науковотеоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2013. – № 3. – С. 42-46.
 142. Мегега Г.Б. Основні підходи до визначення феномену здоров’я як об’єкта філософських досліджень / Г.Б.Мегега// Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2013. – № 4. – С. 67-71.
 143. Мегега Г.Б. Феномен здоров’я у контексті парадигми суспільства сталого розвитку / Г.Б.Мегега // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – Дніпропетровськ, 2013. – № 39. – С. 225-233
 144. Мегега Г.Б. Теоретико-методологічні засади філософії здоров’я / Г.Б.Мегега // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. -К.:ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – С.394-398.
 145. Сергієнко А.А. Формування ціннісних орієнтирів особистості на уроках української мови і літератури / Українська література в загальноосвітній школі. – №12, 2013. – С.14-17.
 146. Сергієнко А.А. Шлях учителя до перемоги / Українська література в загальноосвітній школі. – №1, 2013. – С.33-34.
 147. Сергієнко А.А. Сучасні орієнтири професійного зростання вчителів української мови і літератури / Джерело. – № 29-32, серпень 2013р. – С.6.
 148. Базилевська Л.Л. Розвиток проектного мислення та наявність інших можливостей для формування громадянської компетентності учнів //Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід: матеріали Першої наукової конференції . - Острог: ГО “Центр демократичного лідерства”, Національний університет “Острозька академія”, 2013. - С.193-197.
 149. Васильченко А.І. Про використання групової форми роботи на уроках англійської мови / Нива знань. – №1, 2013.
 150. Васильченко А.І. Розвиток творчої компетентності особистості шляхом застосування інноваційних технологій / Іноземні мови в сучасній школі. - № 4, 2013. – С. 37 – 40.
 151. Виноградова О.М., Писарева Л.В., Шахова К.К. Організація навчально-виховного     процесу в першому класі 4-річної   початкової школи. Навчально-методичний посібник. – 2013.
 152. Виноградова О.М., Писарева Л.В., Шахова К.К. Державний стандарт початкової загальної освіти в схемах і таблицях. Навчально-методичний посібник. – 2013.
 153. Виноградова О.М., Писарева Л.В., Шахова К.К. Спецвипуск науково-методичного альманаху «Нива знань». -2013.
 154. Шинкаренко В. В. Мультимедійні технології як засіб компетентнісного становлення майбутніх вчителів музики / В. В. Шинкаренко // Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди : Зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький : ПДПУ ім. Г. Сковороди, 2013. – Вип. 28. – Том I. – С. 336–340.
 155. Шинкаренко В. В. Методичне забезпечення вчителів початкової ланки до систематичної та цілеспрямованої роботи щодо формування етно-художньої культури / В. В. Шинкаренко // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. : Зб. наук. пр. / редкол. А. С. Нісімчук (голова) та ін. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. Вип. 1. – С. 147–149.
 156. Шинкаренко В. В.Використання засобів музики у формуванні етно-художньої культури молодших школярів / В. В.Шинкаренко // Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів. : Зб.наук.пр. / редкол. М. Чепіль (голова) та ін. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 331–336.
 157. Шинкаренко В. В. Інтегровані уроки як засіб формування етно-художньої культури в майбутніх вчителів / В. В. Шинкаренко // Науковий вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького : Зб. наук. пр. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – № 23 (276). – С. 117–121.\
 158. Шинкаренко В. В. Интегрированные уроки как средство формирования этно-художественной культуры младших школьников / В. В. Шинкаренко // Современная наука и образование: опыт и перспективы гуманизации в условиях российского общества : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Ставрополь, 17 мая 2013 г.) / под ред. Ю. Е. Леденева, А. П. Федоровский. – Ставрополь : НОУ ВПО СКСИ, 2013. – Т. I. – С. 358–363.
 159. ShynkarenkoV. V. Тhe use integrated lesson in the junior class for creating a ethno-art culture / V. V. Shynkarenko // The collection includes The International Conference on the Transformation of Education proceedings Held by SCIEURO in London : Scieuro, 2013. – Vol. 2. – S. 26–33.
 160. Шинкаренко В. В. Використання відеоматеріалів на уроках музики як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів / В. В. Шинкаренко // Місія вчителя в сучасному світі : матеріали II Міжнародного симпозіуму (м. Одеса, 27 – 30 вересня 2012 р.). – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 213–215.
 161. Шинкаренко В. В. Сутність поняття етно-художня культура / В. В. Шинкаренко // Актуальні проблеми педагогічної науки : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Миколаїв, 11 – 12 березня 2013 р). – Миколаїв : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта», 2013. – С.17–18.
 162. Шинкаренко В. В. Використання міжпредметних зв’язків як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів / В. В. Шинкаренко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.) / за ред. О. О. Токовнко. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 3. – С. 121–125.
 163. Шинкаренко В. В. Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко // Актуальні проблеми природних та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених : матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (м. Черкаси, 18 – 19 квітня 2013 р) / за ред. А. І. Кузьмінського, Н. А. Тарасенкова. – Черкаси : Брама Україна «Родзинка», 2013. – С. 117–121.
 164. ShynkarenkoV. V. The use of funds in the formation of ethnic and artistic culture of younger schoolboys / V. V. Shynkarenko // Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine : edited by M. Chepil, O  Karpenko, V.Petryka. Warsaw: [s. n.], 2013. S. 150–156.