Вівторок, 12.12.2017

Наукові праці співробітників інституту

2015 рік

 

 1. Kovalchuk I. M. Model for developing professional qualities technology in postgraduate education / I.M. Kovalchuk // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». – 2015. -   April. – С.46-51.
 2. Rogova Elena. The poliparadigmal methodology of planning of spiritually-values education. International Journal of Economics and Society. Memphis, USA. - April 2015. – Vol. 1, Is.1. - P. 148-151.
 3. Алуєва М.А. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови-головна вимога часу (обласний педагогічний альманах «Нива знань»).
 4. Алуєва М.А. Національно-патріотичне виховання у предметі «іноземні мови» (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 5. Базилевська Л.Л. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Київської Русі. /Л.Л. Базилевська //Методика викладання курсу «Історія України. 7 клас. (б-ка журналу «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика – 2015, - № 1(9), - С.31-35.
 6. Безена И.М. Мотивационные механизми развития личности школьника в условиях становления новой философско-образовательной парадигмы// Исторические, философские, политические и юридические науки. Культурология и искусствоведение. Вопросы теореии и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов: Издательство «Грамота», 2015, № 7(57): в 2-х ч. Ч. ІІ. ISSN 1997-292X.
 7. Безена І.М. Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми// Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2015, № 2(118) лютий.
 8. Безена І.М. Поради керівникам загальноосвітнього навчального закладу на новий навчальний рік (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 9. Безена І.М. Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-совітній аспект// Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2015, № 5(121) травень.
 10. Безена І.М. Технологічний вимір трансформації змісту освіти для розвитку та самореалізації особистості школяра: філософсько-освітній аспект// Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2015, № 3(119) березень.
 11. Безена І.М. Філософсько-освітні аспекти самореалізації особистості у загальноосвітній школі постіндустріального суспільства// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць/ гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 92(1).
 12. Безпалова Т.І. «Яскраве сяйво талантів» ХХ обласного Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» (обласна педагогічна газета «Джерело», травень).
 13. Безпалова Т.І. Методичні рекомендації до серпневої наради для керівників районних   та міських методичних об’єднань вчителів образотворчого мистецтва та креслення на серпневу нараду (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 14. Бутурлина О.В. Управление инновациями в сфере образования /О.В./Бутурлина//  Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической. конф. – Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов. – Т1. – Петропавловск:СКГУ им. М. Козыбаева, 2015.
 15. Бутурліна О.В. Креативна функція медіакультури у ХХІ столітті О.В./Бутурліна// Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: «РоялПринт», 2015.– С. 217-219.
 16. Бутурліна О.В. Культура участі: освіта ХХІ століття / О.В.Бутурліна // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) Дніпропетровськ: «Інновація», 2015. – С. 23-26.
 17. Бутурліна О.В. Медиабулимия: проблемы потребления медиа / О.В.Бутурліна // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: «РоялПринт», 2015.– С. 217-219.
 18. Ватковська М. Г.Моделі електронного урядування у сфері освіти / М.Г. Ватковська //Особливості розвитку в інформаційному суспільстві: зб.тез ХV Міжнар. наук. конгресу,23 квітня 2015 р. – Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 51-53.
 19. Ватковська М.Г.Гуманізаціяпублічної служби в Україні: науково-практичні засади : колект. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 253 с.
 20. Ватковська М.Г. Європейський досвід упровадження електронного урядування у галузі освіти / М.Г. Ватковська // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. Вип. 2. – С. 14-22.
 21. Ватковська М.Г. Зростання та широке застосування віртуального простору в державному менеджменті / М.Г. Ватковська // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 20-22.
 22. Ватковська М.Г. Інформаційна система управління освітою як складова модернізації державного управління у галузі освіти України / М.Г. Ватковська // Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической конф. – Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов. – Т.1. – Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 205 – С. 49-51.
 23. Ватковська М.Г. Проект «Електроннийдошкільний навчальний заклад» у контексті модернізації системи державного управління у галузі освіти України / М.Г. Ватковська // Актуальні проблеми державного управління, зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (61). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С.59-63.
 24. Ватковська М.Г. Формування інформаційної системи управління освітою як етап модернізації інформаційного забезпечення державного управління у галузі освіти України / М.Г. Ватковська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – №1 (47). – С. 124-131.
 25. Великодна Є.М. Валеологічний напрям досліджень здоров’я в умовах інформаційного суспільства / Є.М.Великодна // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ, 2015.
 26. Великодна Є.М. Збереження здоров’я особистості у медійно-інформаційному освітньому просторі як проблема філософії освіти/ Є.М.Великодна // Освіта та соціалізація особистості// Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 25-26 березня 2015 р., – Одеса-Дніпропетровськ – 2015. – С.12-16.
 27. Великодна Є.М. Збереження здоров’я особистості у медійно-інформаційному освітньому просторі як проблема медіа-освіти/ Є.М.Великодна // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С. 223-225.
 28. Великодна Є.М. Здоров’язбережувальний та здоров’ярозвивальний потенціал медіа-освіти/ Є.М.Великодна // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 177-181.
 29. Великодна Є.М. Формування культури здоров’я особистості в умовах інформатизації освіти / Є.М.Великодна // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С.22-25.
 30. Виноградова О.М., Писарева Л.В., Шахова К.К. Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу 1-4 класів за новим наказом МОН України (обласна педагогічна газета «Джерело», вересень).
 31. Висоцька О.Е., Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині розпочався новий освітній експеримент (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 32. Висоцька О.Є. «Няш-мяш» // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 454-455.
 33. Висоцька О.Є. «Няш-мяш» // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 337.
 34. Висоцька О.Є. Асиміляція // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 42-43.
 35. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – 292 с.
 36. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності // Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы З-ей международной научно-практической конференции - Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов. – Т.1. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. – С. 51-54.
 37. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку як напрямок інноваційної діяльності у галузі природничої освіти //Актуальні проблеми безперервної освіти вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 18 листопада 2014р. – С. 40.
 38. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку: теоретико-методологічні засади // Директор школи, ліцею, гімназії. Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 1-3. - 2015. - С.103-107.
 39. Висоцька О.Є. Всеукраїнська фінальна науково-практична конференція за проектом «Освіта для сталого розвитку в дії» [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/1703-vseukrajinska-finalna-naukovo-praktichna-konferentsiya-za-proektom-osvita-dlya-stalogo-rozvitku-v-diji.html
 40. Висоцька О.Є. Всеукраїнський освітній проект «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»: підсумки та перспективи // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 3-9.
 41. Висоцька О.Є. Детерриторизація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 160-161.
 42. Висоцька О.Є. Інноваційна освітня діяльність закладу середньої освіти на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 137-139.
 43. Висоцька О.Є. Інтеграція // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 260-262.
 44. Висоцька О.Є. Інформаційний простір // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 274.
 45. Висоцька О.Є. Обласний семінар «нові підходи в організації навчально-виховного процесу: освіта для сталого розвитку у дошкіллі» [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/1653-oblasnij-seminar-novi-pidkhodi-v-organizatsiji-navchalno-vikhovnogo-protsesu-osvita-dlya-stalogo-rozvitku-u-doshkilli.html
 46. Висоцька О.Є. Підсумки дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної освіти для сталого розвитку на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку (обласна педагогічна газета «Джерело», червень). – № 21-24 (749-752) – червень 2015 р. – С.6.-8.
 47. Висоцька О.Є. Політика етичного споживання // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 291.
 48. Висоцька О.Є. Політика етичного споживання // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 214.
 49. Висоцька О.Є. Політика стійкого споживання (політика екологічно дружнього споживання) // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 293-294.
 50. Висоцька О.Є. Політика стійкого споживання // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 216.
 51. Висоцька О.Є. Політична комунікація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 490-491.
 52. Висоцька О.Є. Реалізація проекту «Враховуй різницю» продовжується [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/1702-realizatsiya-proektu-vrakhovuj-riznitsyu-prodovzhuetsya.html
 53. Висоцька О.Є. Сегрегація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 594.
 54. Висоцька О.Є. Соціальні трансформації на тлі нового комунікативного вибуху: Україна та цифромодернізм. // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 грудня 2014) /редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне: Видавець О.Зень, 2014. – С. 20-23.
 55. Висоцька О.Є. Споживацтво політичне // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 368.
 56. Висоцька О.Є. Споживацтво політичне // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 269-270.
 57. Висоцька О.Є. Старшокласників на сході України навчать, як захищатися від маніпуляцій, мислити критично та порозумітися в умовах соціального конфлікту [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/1654-starshoklasnikiv-na-skhodi-ukrajini-navchat-yak-zakhishchatisya-vid-manipulyatsij-misliti-kritichno-ta-porozumitisya-v-umovakh-sotsialnogo-konfliktu.html
 58. Висоцька О.Є. Суспільство споживання // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 377.
 59. Висоцька О.Є. Суспільство споживання // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 276.
 60. Висоцька О.Є. Території віртуальні // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації /за наук.ред.д-ра політ.н. Н.М.Хоми – Львів:Новий Світ – 2000», 2015. – С. 666-667.
 61. Висоцька О.Є. Феномен комунікації у мережному суспільстві: особистість та освіта /О.Є.Висоцька // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 25-28.
 62. Висоцька О.Є. Цифромодернізм (постпостмодернізм) // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 420.
 63. Висоцька О.Є. Цифромодернізм (постпостмодернізм) // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 312.
 64. Висоцька О.Є., Висоцький О.Ю. «Ввічливі люди» // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 435-436.
 65. Висоцька О.Є., Висоцький О.Ю. «Ввічливі люди» // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 326.
 66. Висоцька О.Є., Висоцький О.Ю. «Диванні війська» // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори); за заг.ред. Н.М.Хоми. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 440.
 67. Висоцька О.Є., Висоцький О.Ю. «Диванні війська» // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 328.
 68. Висоцька О.Є., Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині розпочався новий освітній експеримент // Бористен – №10 (291) – 2015 – С. 8.
 69. Висоцька О.Є., Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині розпочався новий освітній експеримент // Джерело: обласна педагогічна газета - №39-40 (767-768) – 2015 – С. 3.
 70. Висоцька О.Є., Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині розпочався новий освітній експеримент [Електронний ресурс] – http://www.doippo.dp.ua/1646-na-dnipropetrovshchini-rozpochavsya-novij-osvitnij-eksperiment.html
 71. Висоцька О.Є., Дев'ятко Н.В. «У навчальних закладах Дніпропетровщини проведено всеукраїнську акцію «Рух за сталий розвиток» в рамках відзначення дня Землі» [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/home/news/1566-u-navchalnikh-zakladakh-dnipropetrovshchini-provedeno-vseukrajinsku-aktsiyu-rukh-za-stalij-rozvitok-v-ramkakh-vidznachennya-dnya-zemli.htmlДев’ятко Н.В. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти обрав авторів для культурно-освітнього проекту «Рідний край у словах і барвах» // Бористен – №6 (287) – 2015 – С. 18.
 72. Вознюк Л.В. Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 73. Вознюк Лідія. Роль функції мотивації в діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.//Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015.– № 1–3. – С. 182–186.
 74. Высоцкая О.Е. Медиакратические тенденции в современном обществе // Материалы международной заочной научно-практической конференции «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечетвенный и зарубежный опыт», Ставрополь, 2015.
 75. Григорова М.О. Державне управління процесами забезпечення біологічної безпеки генно-інженерної діяльності в Австралії та Новій Зеландії// зб. наук. праць ОРІДУ «Актуальні проблеми держуправління». – 2015. – №1. – С. 68-72.
 76. Григорова М.О. Державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів при виробництві сільськогосподарської продукції в Україні // зб. наук. праць ЛРІДУ «Ефективність державного управління»– 2015. – вип. 43. – С. 176-182.
 77. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Марини Рибалко «Подорож туди, де сніг» // Національна бібліотека України для дітей. Проект «Краща література юним читачам» (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/291
 78. Дев’ятко Н.В. «Драконе – літай!» (рецензія на книгу Катерини Штанко «Дракони, вперед!») [Електронний ресурс] – http://ukrainka.org.ua/node/4981, http://knyhobachennia.com/?category=31&article=1910, http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/12/01/073934.html
 79. Дев’ятко Н.В. «Драконе – літай!» (рецензія на книгу Катерини Штанько «Дракони, вперед!») // Бористен – №12 (281) – 2014 – С.18.
 80. Дев’ятко Н.В. «Єдиний інформаційний простір у Дніпропетровській області» // Бористен – №10 (279) – 2014 – С.4.
 81. Дев’ятко Н.В. «На Дніпропетровщині пройшла IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій» // Бористен – №4 (285) – 2015 – С.15.
 82. Дев’ятко Н.В. «На Дніпропетровщині пройшла IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій» // Джерело: обласна педагогічна газета. - №15 (743) – 2015 – С.3.
 83. Дев’ятко Н.В. «Освіта для сталого розвитку» // Джерело: обласна педагогічна газета. - №37-40 (717-720) – 2014 – С.6.
 84. Дев’ятко Н.В. «Рідний край у словах і барвах» // Джерело: обласна педагогічна газета. – №17-20 (745-748) – 2015 – С.8.
 85. Дев’ятко Н.В. «Розпочався прийом заявок для участі в освітньо-культурному проекті «Рідний край у словах і барвах» [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/home/news/1550-rozpochavsya-prijom-zayavok-dlya-uchasti-v-osvitno-kulturnomu-proekti-ridnij-kraj-u-slovakh-i-barvakh.html
 86. Дев’ятко Н.В. «У Дніпропетровську відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з філософії та практики випереджаючої освіти для сталого розвитку» // Бористен. – №12 (281) – 2014 – С.5.
 87. Дев’ятко Н.В. «У Дніпропетровську відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з філософії та практики випереджаючої освіти для сталого розвитку» [Електронний ресурс] – http://department.osvita-dnepr.com/oda-i-guon/5834-u-dnipropetrovsku-vidbulasya-iii-vseukrajinska-naukovo-praktichna-konferentsiya-z-filosofiji-ta-praktiki-viperedzhayuchoji-osviti-dlya-stalogo-rozvitku, http://old.mon.gov.ua/ua/regionalnews/41868-u-dnipropetrovsku-vidbulasya-iii-vseukrayinska-naukovo-praktichna-konferentsiya-z-filosofiyi-ta-praktiki-viperedgeayuchoyi-osviti-dlya-stalogo-rozvitku
 88. Дев’ятко Н.В. «У Дніпропетровську відбулася обласна науково-практична конференція з питань сталого розвитку» // Бористен – №11 (280) – 2014 – С.3.
 89. Дев’ятко Н.В. «У Дніпропетровську вчителі навчалися створювати аудіокниги» // Бористен. – №12 (281) – 2014 – С.1.
 90. Дев’ятко Н.В. «У Дніпропетровську вчителі навчалися створювати аудіокниги» [Електронний ресурс] – http://doippo.dp.ua/home/news/1415-u-dnipropetrovsku-vchiteli-navchalisya-stvoryuvati-audioknigi.html, http://department.osvita-dnepr.com/oda-i-guon/5832-u-dnipropetrovsku-vchiteli-navchalisya-stvoryuvati-audioknigi, http://old.mon.gov.ua/ua/regionalnews/41784-u-dnipropetrovsku-vchiteli-navchalisya-stvoryuvati-audioknigi, http://ukrainka.org.ua/node/5087, http://bukvoid.com.ua/events/ukraine/2014/12/18/093327.html, http://knyhobachennia.com/?category=1&article=1928
 91. Дев’ятко Н.В. Гендерні стереотипи в сучасній літературі для дітей: моделі поведінки // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014 р., м.Дніпропетровськ. /Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 60-62.
 92. Дев’ятко Н.В. Жінки в українській літературі для дітей: стереотипізація образів // Нива знань. – спецвипуск, 2015. – С. 26-27.
 93. Дев’ятко Н.В. З виру народного духу (рецензія на книгу Олександра Зубченка «Перемагаючи долю») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/12/11/073108.html, http://knyhobachennia.com/?category=31&article=1916, http://ukrainka.org.ua/node/5049
 94. Дев’ятко Н.В. Казки Великого Лугу (рецензія на книгу Еліни Заржицької «Великий Луг над Дніпром») / Н.В. Дев’ятко // Бористен – №3 (284) – 2015 – С.30.
 95. Дев’ятко Н.В. Казки Великого Лугу (рецензія на книгу Еліни Заржицької «Великий Луг над Дніпром») [Електронний ресурс] – http://knyhobachennia.com/?category=3&article=2007, http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/02/27/074955.html
 96. Дев’ятко Н.В. Казки української письменниці – голосами школярів // Джерело: обласна педагогічна газета. – №41-42 (769-770) – 2015. – С. 5.
 97. Дев’ятко Н.В. Казкові світи Галини Малик // Джерело – №41-42 (769-770) – 2015 – С.5.
 98. Дев’ятко Н.В. Коли економіка може бути цікавою (рецензія на навчальний посібник О.Жовтанецького і Н.Чуби «Цікава економіка» [Електронний ресурс] – http: // bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/06/15/085906.html
 99. Дев’ятко Н.В. Коли сніг має бути білим... (рецензія на книгу Дзвінки Матіяш «День Сніговика») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/01/26/072935.html, http://knyhobachennia.com/?category=28&article=1970
 100. Дев’ятко Н.В. Коли твій єдиний друг - пес (рецензія на книгу Марини Павленко «Миколчині історії» / Н.В. Дев’ятко // Бористен – №10 (291) – 2015 – С. 28.
 101. Дев’ятко Н.В. Коли твій єдиний друг – пес (рецензія на книгу Марини Павленко «Миколчині історії») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/11/10/073324.html
 102. Дев’ятко Н.В. Люди як тварини, тварини як люди (рецензія на книгу Валентина і Яни Бердт «Марципан Пломбірович») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/10/15/073814.htm
 103. Дев’ятко Н.В. Медіатекст як міфологічна структура // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 226-228.
 104. Дев’ятко Н.В. На базі Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М.Свєтлова відзначили переможців обласного літературного конкурсу «Герої моєї Вітчизни – 2015» (обласна педагогічна газета «Джерело»). – №35-36 (763-764) – 2015 – С.6.
 105. Дев’ятко Н.В. На Дніпропетровщині пройшла IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 106. Дев’ятко Н.В. Освіта для сталого розвитку (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 107. Дев’ятко Н.В. Перемогти зло треба насамперед у власному серці (рецензія на книгу Наталії Гузеєвої «23 образи Петрика П'яточкіна») / Н.В. Дев’ятко // Бористен – №10 (279) – 2014 – С.11-12.
 108. Дев’ятко Н.В. Полум'яно-снігова казка (рецензія на книгу Марини Рибалко «Подорож туди, де сніг») [Електронний ресурс] – http://knyhobachennia.com/?category=31&article=1941, http://ukrainka.org.ua/node/5170
 109. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Алли Потапової «Зуар Безстрашний» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/60411.html
 110. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Андрія Бачинського «Неймовірні пригоди Остапа і Даринки» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/62292.html
 111. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Анни Люлько «Загублене цуценя» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/71246.html
 112. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Богдани Матіяш «Казки Різдва» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/73814.html
 113. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Володимира Арєнєва «Дикі Володарі» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/67337.html
 114. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Володимира Рутківського «Джури-характерники» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/58609.html
 115. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Джаклін Вілсон «Дитина-валіза» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/64843.html
 116. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Дзвінки Матіяш «День Сніговика» // Національна бібліотека України для дітей. Проект «Краща література юним читачам» (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/288, http://bookchest.livejournal.com/51458.html
 117. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Дзвінки Матіяш «Казки П'ятинки» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/53635.html
 118. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Еліни Заржицької «Великий Луг над Дніпром» // Національна бібліотека України для дітей. Проект «Краща література юним читачам» (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/289
 119. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Еліни Заржицької «Три сходинки Голодомору» [Електронний ресурс] –http://ukrainka.org.ua/node/4904
 120. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Івана Аврамова «Дорослі ігри» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/63054.html
 121. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Катерини Бабкіної «Гарбузовий рік» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/79369.html
 122. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Катерини Іванової «Мандрівка Максі-Смугастика» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/81049.html
 123. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Катерини Штанко «Дракони, вперед!» // Національна бібліотека України для дітей. Проект «Краща література юним читачам» (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/249
 124. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Лариси Ніцой «Страшне страховисько» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/75488.html
 125. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Наталії Ґузєєвої «Петрик П'яточкин і веселий гармидер» [Електронний ресурс] – http: //bookchest.livejournal.com/76073.html
 126. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Наталії та Олександра Шевченків «Команда Мрії: Все в шоколаді» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/67979.html
 127. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Наталії Тучинської «Спілка рудих. Скарби» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/84051.html
 128. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Оксани Сайко «Кав'ярня на розі» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/50342.html
 129. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Олександра Зубченка «Перемагаючи долю» // Національна бібліотека України для дітей. Проект «Краща література юним читачам» (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/257
 130. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Олени Крижанівської «Пригоди в Чарліссі» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/54613.html
 131. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Ольги Рєпіної «Діткам на дрімки» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/56327.html
 132. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Світлани Прудник «Стрибаюче місто. Міські казки» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/66381.html
 133. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Сергія Вдовенка «Помилка Безсмертного» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/82718.html
 134. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Сергія Гридіна «Не такий» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/82149.html
 135. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Христини Лукащук «Казка про майдан» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/73386.html
 136. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Юрія Грузіна «Країна літа» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/69078.html
 137. Дев’ятко Н.В. Рецензія на книгу Яни Мазур «Михайлик-поспішайлик» [Електронний ресурс] – http://bookchest.livejournal.com/77533.html
 138. Дев’ятко Н.В. Рецензія на підручник «Література рідного краю 5-6 класи» (обласна педагогічна газета «Джерело»). – №43-44 (771-772) – 2015 – С.5.
 139. Дев’ятко Н.В. Рідний край у словах і барвах (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 140. Дев’ятко Н.В. Сонячна книжка для всієї родини (рецензія на книгу Зірки Мензатюк «Казочки-куцохвостики» / Н.В. Дев’ятко // Бористен – №10 (291) – 2015 – С. 28.
 141. Дев’ятко Н.В. Сонячна книжка для всієї родини [Електронний ресурс] –http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/11/29/101840.html
 142. Дев’ятко Н.В. У навчальних закладах Дніпропетровщини відзначили день Землі // Бористен – №5 (286) – 2015 – С.8-9.
 143. Дев’ятко Н.В. У проекті «Рідний край у словах і барвах» візьмуть участь твори письменників з 13 областей України, Ізраїлю та США». [Електронний ресурс] – http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2015/06/11/dnipropetrovskij-oblasnij-institut-pislyadiplomnoyi-pedagogichnoyi-osviti-obrav-avtoriv-dlya-kulturn/, http://doippo.dp.ua/home/news/1582-kulturno-osvitnij-proekt-ridnij-kraj-u-slovakh-i-barvakh.html, http://dnepredu.com/uk/news-732, http://department.osvita-dnepr.com/oda-i-guon/6971-dnipropetrovskij-oblasnij-institut-pislyadiplomnoji-pedagogichnoji-osviti-obrav-avtoriv-dlya-kulturno-osvitnogo-proektu-ridnij-kraj-u-slovakh-i-barvakh, http://bukvoid.com.ua/events/konkurs/2015/06/11/213608.html, http://ukrainka.org.ua/node/5856, http://knyhobachennia.com/?category=1&article=2129, http://gorod.dp.ua/news/104795, http://www.library.dp.ua/blog.php?id=1015
 144. Дев’ятко Н.В. Учні 7 класу озвучили збірник сучасних українських казок // Бористен – №10 (291) – 2015 – С. 8.
 145. Дев’ятко Н.В. Шлях, довжиною в рік, або сходинками лиха (рецензія на книгу Еліни Заржицької «Три сходинки Голодомору») [Електронний ресурс] – http://knyhobachennia.com/?category=31&article=1895
 146. Дев’ятко Н.В. Що ховається під яскравою обкладинкою? Гендерні стереотипи у сучасній українській літературі для дітей [Електронний ресурс] –http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/292, http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/03/16/083046.html
 147. Дев’ятко Н.В.. Коли сніг має бути білим... (рецензія на книгу Дзвінки Матіяш «День Сніговика») [Електронний ресурс] – http://ukrainka.org.ua/node/5377
 148. Дев’ятко Н.В.. Полум'яно-снігова казка (рецензія на книгу Марини Рибалко «Подорож туди, де сніг») [Електронний ресурс] – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/12/31/101321.html
 149. Девятко Н.В. Рецензій на книжки українських письменників та поетів // Бористен, http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/12/01/073934.html, http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/12/11/073108.html
 150. Дзіговський М.С. Інформаційно-комунікаційні технології як основа розвитку освітньої галузі // 3-я Международная научно-практическая конференція «Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации».– Петропавловск, 22-24.04.2015. – С.57-59.
 151. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – лідер освіти» : буклет / ред.-упор. О.В. Бутурліна, М.Г. Ватковська, Л.В. Пасічник.
 152. Довгаль С. Медіаосвітній простір як простір трансляції цінностей/ С.Довгаль // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015 №1-3. – с.76-83.
 153. Драгунов Г.П. Постійна інформаційна рубрика з життя КВНЗ «ДОІППО» (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 154. Дуднік В.С. Інноваційний розвиток сучасного освітнього менеджменту в спеціалізованих комп’ютерних освітніх системах/ В.С. Дуднік// Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической конференции (г. Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов). – Т1. – г. Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. – С. 65-67.
 155. Дуднік В.С. Інформаційно-комунікаційний аспект впровадження електронного урядування в умовах децентралізації / В.С. Дуднік// Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: Матеріали ІІІ науково-практичного семінару (28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ).http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202015/s1.html
 156. Зігмонт Г.М. Скарбниця досвіду роботи вчителів «Музичного мистецтва» у загальноосвітніх навчальних закладах (обласна педагогічна газета «Джерело», грудень).
 157. Інноваційні моделі та технології медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини : Матеріали обласного конкурсу на кращу розробку моделі медіаосвіти в сучасному навчальному закладі. Збірка / ред.-упор. О.В. Бутурліна, М.Г. Ватковська, Т.В. Лисоколенко, Л.В. Пасічник, В.М. Піщанська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – 172 с.
 158. Інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини. Нова філософія комунікації : каталог / ред.-упор. О.В. Бутурліна, М.Г. Ватковська, М.С. Дзіговський, Т.К.Тухтарова.
 159. Клімова Л.В. Економічне виховання дошкільників (обласна педагогічна газета «Джерело», квітень).
 160. Коляда І.Г. Вплив процесів глобалізації на трансформацію освіти/ Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической. конф. – Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов. – Т1. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015 - с.61.
 161. Коляда І.Г. Особливості формування відкритого освітнього простору/ Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – с.230
 162. Кондратьєва А.В. Менеджмент освітніх інновацій» матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності», м.Дніпропетровськ, 28 квітня 2015 р. – с.49.
 163. Кондратьєва А.В. Парадигимальний підхід до освітнього менеджменту/ Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», – Дніпропетровськ, 2015.
 164. Кондратьєва А.В. Системні реформації в галузі освіти» збірник міжнародної науково-практичної конференція «Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации», г.Петропавловск 22-24 апреля 2015. – с. 64.
 165. Кондратьєва А.В. Тенденції розвитку освітнього менеджменту в міжнародному освітньому просторі /Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» – Дніпропетровськ, 2015.
 166. Крамаренко С.Г. Про роботу педагогічних колективів на підготовчому етапі реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 167. Крижановська Ж.М. «Святе слово», «У лабіринтах штучних мов» («Бористен», жовтень).
 168. Крижановська Ж.М. Навчально-виховний потенціал українознавства, народознавства, краєзнавства в сучасній системі освіти (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 169. Крижановська Ж.М. Перший урок – 2015 // Джерело: обласна педагогічна газета. - № 29-32 (757-760) – серпень 2015 р. – С. 2-3.
 170. Крижановська Ж.М. Стежка, протоптана батьком (обласна педагогічна газета «Джерело», жовтень).
 171. Крижановська Ж.М. Стежками Великого Лугу (обласна педагогічна газета «Джерело», січень).
 172. Крижановська Ж.М. Сценарій «Вклонімося великому Тарасу» (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка) (обласна педагогічна газета «Джерело», лютий).
 173. Крижановська Ж.М. Сценарій свята мови «Люби і знай прекрасну рідну мову» (обласна педагогічна газета «Джерело», жовтень).
 174. Кротенко В.М. Особливості розвитку психологічної культури вчителя у системі післядипломної освіти (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 175. Кулешова Т.В. Покоління «медіа»: кліпове мислення школярів// Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт. Сборник материалов ІІІ международной научно-практической конференции. – Ставрополь: СКФУ, 2015.
 176. Кулешова Т.В. Статус гуманітарного знання в інформаційному суспільстві // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014 р., м.Дніпропетровськ. /Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 53-54.
 177. Кулешова Т.В. Сучасний кінематограф і стратегії мистецтва ХХ-ХХІ століття // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С.232-235.
 178. Купрієнко В.І. Навчимо дошкільнят плаванню (обласна педагогічна газета «Джерело», грудень).
 179. Куций А.М. Діалогічний підхід як основа кооперативної технології в освіті / Куций А.М. // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 72-73.
 180. Куций А.М. Кооперативні відносини як засіб соціалізації особистості/ А.М.Куций // Освіта та соціалізація особистості// Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 25-26 березня 2015 р., – Одеса-Дніпропетровськ – 2015. – С.23-27.
 181. Лаврова Л.В. Ідеологія здоров’я в інформаційному суспільстві / Лаврова Л.В. // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 76-77.
 182. Лаврова Л.В. Методологічні основи обґрунтування здоров’язберігаючої освіти / Л.В.Лаврова // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С. 88-90.
 183. Лаврова Л.В. Методологія формування культура здоров’я в освітньому процесі / Л.В.Лаврова // Філософія, теорія та практика ипереджаючої освіти для сталого: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ, 2015.
 184. Лаврова Л.В. Соціальні аспекти формування культури здоров’я/ Л.В.Лаврова // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 347-349.
 185. Лаврова Л.В. Філософська культури як чинник формування особистості / Л.В.Лаврова // Освіта та соціалізація особистості// Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 25-26 березня 2015 р., – Одеса-Дніпропетровськ – 2015. – С.27-29.
 186. Лисоколенко Т.В. Концепция игры Г. Гессе / Т.В.Лисоколенко // «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 19-20 червня 2015 р. – С. 83-85.
 187. Лисоколенко Т.В. Игра в медиапространстве / Т.В. Лисоколенко // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал. – Одеса: Гельветика, 2015. – Вип.3. – С. 67-71.
 188. Лисоколенко Т.В. Игра как симулякр в работе Г. Гессе «Игра в бисер» / Т.В.Лисоколенко // «Освіта та соціалізація особистості»: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції – Одеса – Дніпропетровськ, 2015. – С.29-31.
 189. Лисоколенко Т.В. Игра как фактор социализации в медиапространстве / Т.В.Лисоколенко // «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2015. – м.Дніпропетровськ, ДОІППО. – Дніпропетровськ, Роял Принт, 2015. – С. 235-237.
 190. Лисоколенко Т.В. Игровая теория Э.Берна / Т.В. Лисоколенко // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2015. – Вип.34. – С. 138-142
 191. Лисоколенко Т.В. Игры и медиа / Т.В.Лисоколенко // «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт»: материалы Международной заочной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2015.
 192. Лисоколенко Т.В. Ігрова діяльність як «game» і «play» / Т.В.Лисоколенко // «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2015. - м. Дніпропетровськ, Інновація, 2015. – С. 79-82.
 193. Майданенко С.В. Порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду організації методичної роботи в закладах освіти (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 194. Мамедова І.О. Методично-інформаційний супровід процедури проведення атестації у рамках експериментального впровадження проекту «Електронна атестація» // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 92-94.
 195. Мамедова І.О. Оцінювання управлінсько-освітньої компетентності керівника навчального закладу // «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» зб. наук. пр.
 196. Мамедова І.О. Сучасні підходи до кадрової політики в умовах реформування освіти / І.О. Мамедова // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: «РоялПринт», 2015.– С.56-58.
 197. Медіаосвіта Дніпропетровщини: Каталог експериментальних навчальних закладів. Збірка / ред.-упор. О.В. Бутурліна, М.Г.Ватковська, Л.В. Пасічник, В.М. Піщанська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – 110 с.
 198. Мікулак Н.М. Проблема здоров’язбереження в інформаційному суспільстві / Мікулак Н.М. // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 94-98.
 199. Мікулак Н.М. Феномен здоров’я у контексті глобальних проблем здоров’язбереження / Н.М.Мікулак // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С. 90-93.
 200. Мікулак Н.М. Філософські аспекти здоров’збереження інноваційної особистості / Н.М.Мікулак // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 366-370.
 201. Мікулак Н.М. Філософсько-освітня проблематика досліджень жіночої ментальності/ Н.М.Мікулак // Філософія, теорія та практика ипереджаючої освіти для сталого: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ, 2015.
 202. Міхіна Н.О. Безпека життя – пріоритет управлінської діяльності (обласна педагогічна газета «Джерело», березень).
 203. Міхіна Н.О. Духовне виховання дошкільників (обласний педагогічний альманах «Нива знань»).
 204. Моделі шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку: інноваційний досвід впровадження: Збірник матеріалів шкіл-учасниць всеукраїнського проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – 290 с.
 205. Мотуз Т.В. Гендерна толерантність у сучасному освітньому процесі / Т.В. Мотуз // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2015 р.). – Д.: Видавництво «Інновація», 2015.
 206. Мотуз Т.В. Гендерна толерантність як освітній феномен. / Т.В. Мотуз // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 2. – С.7–14.
 207. Мотуз Т.В. Гендерний підхід як умова формування гендерної толерантності особистості / Т.В. Мотуз // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Суми, 11-12 листопада 2015 р.).
 208. Мотуз Т.В. Ідея толерантності в освітній парадигмі України початку ХХІ ст. / Т.В. Мотуз // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім.  Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. -Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 4.- С.37-45.
 209. Мотуз Т.В. Педагогіка толерантності як основа комунікації вчителя та учня. / Т.В. Мотуз //  Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (м. Дніпропетровськ, 22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С.102-105.
 210. Мотуз Т.В. Педагогічна толерантність як професійно важлива якість учителя / Т.В. Мотуз // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 квітня 2015 р., м. Мукачево). – Мукачево, 2015.
 211. Мотуз Т.В. Формування толерантності учнівської молоді в умовах трансформації сучасного суспільства / Т.В. Мотуз // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: «РоялПринт», 2015.– С. 21-23.
 212. Номінат Н.В. Гендерне виховання дошкільників (обласна педагогічна газета «Джерело», грудень).
 213. Пальм Г.А. Життєстійкість як інтегральна особистісна характеристика (обласний педагогічний альманах «Нива знань»).
 214. Пальм Г.А. Особливості життєвих стратегій сучасних старшокласників (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 215. Пасічник Л.В. Вплив медіасередовища на духовне виховання підлітків / Освіта та соціалізація особистості // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції – Одеса-Дніпропетровськ – 2015. – С. 34-36.
 216. Пасічник Л.В. Вплив медіасередовища на естетичне виховання молоді / Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є. Висоцька. Дніпропетровськ: РоялПринт, 205. – с. 239-240.
 217. Пасічник Л.В. Соціальна і духовна опора життєдіяльності школярів // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 107-109.
 218. Пасічник Л.В. Формування духовно-ціннісної сфери особистості в сучасному навчальному закладі / Л.В. Пасічник // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: «РоялПринт», 2015.– С. 207-210.
 219. Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015 : каталог. – Дніпропетровськ:2015. – 281 с.
 220. Передерій Г.А. Засоби та прийоми розвитку пам’яті учнів (обласний педагогічний альманах «Нива знань»).
 221. Передерій О.Л. Творчий підхід до побудови уроку – крок до успішної самореалізації вчителя (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 222. Пилипенко О.В. Громадські рухи: особливості формування та функціонування в сучасному світі /О.В. Пилипенко// Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2015.
 223. Пилипенко О.В. Розвиток громадських рухів в Україні: проблеми зростання соціального капіталу / О.В. Пилипенко // Evropsk politick a prvn diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 5. vydn.
 224. Піскорська Л.І. Мету навчання обирають українські філологи. Журнал «Дивослово», грудень, 2016.
 225. Піщанська В. М. Естетичні засади «бароковості» в архітектурі українського козацтва / В. М. Піщанська // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р. : у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 4. - С. 154-157.
 226. Піщанська В. М. Релігійно-естетичний синкретизм у музиці українського барокко / В. М. Піщанська // Україна – козацька держава! : Зб. Наук. Праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Видавець ТОВ підприємство «Дріант» 15-16 трав. 2015. : у 2 т. – Т.І : Україна – козацька держава! – 2015.–С. 63-65.
 227. Побоча Т.Д. Гендерні стереотипи: міф чи реальність? // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014 р., м.Дніпропетровськ. /Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 72-73.
 228. Побоча Т.Д. Гендерно чутливе освітнє середовище в аспекті прав людини//Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: Матеріали всеукраїнської наукової конференції.11-12 листопада 2015 р., м.Суми.-Суми, 2015.-С.256-258.
 229. Рига Т.В. Методичні рекомендації до серпневих нарад: «Шкільна бібліотека – територія єдності» (обласна педагогічна газета «Джерело», червень).
 230. Рига Т.В. Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2015-2016н.р. «Україна – країна єдина» (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 231. Рогова О. Біблійна історія та християнська етика: навчальний посібник для 7 класі з факультативного курсу / О. Рогова, Н. Скакун. – Дніпропетровськ: Грані, 2015. – 210 с.
 232. Рогова О.Г. Екзистенціальні контексти освіти для сталого розвитку / О.Г. Рогова // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2015. – С. 24-26.
 233. Рогова О.Г.  Шляхи розкриття духовно-ціннісного потенціалу християнської етики в сучасній школі / О.Г. Рогова // Грані. – 2015. – № 2 (118). – С. 26-31.
 234. Рогова О.Г. Аксіостратегії формування духовно-моральних цінностей (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень). – № 29-32 (757-760) – серпень 2015 р. – С. 5-6.
 235. Рогова О.Г. Актуальність релігійної освіти в сучасному суспільстві / О.Г. Рогова // «Освіта та соціалізація особистості»: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26.03.2015 р. – Одеса-Дніпропетровськ – 2015. – С. 8-10.
 236. Рогова О.Г. Біблійна історія тахристиянська етика: орієнтовні плани-конспекти уроків для 6 класу з факультативного курсу / Упорядник О.Г.Рогова. – Дніпропетровськ : Express Книга, 2015. – 256 с.
 237. Рогова О.Г. До проблеми ціннісно-змістовного розвитку освіти / О.Г. Рогова // Zbiór raportów naukowych Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka (30.03.2015 - 31.03.2015 Poznan) – Warszawa: Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour». - Sekcja 23. FILOZOFIĄ. – 2015. – C. 78-80.
 238. Рогова О.Г. Духовно-ціннісна складова життєтворчої компетентності / О.Г. Рогова // ХІ Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості та освіті» (1-3 червня 2015 р., Варна, Болгария): Матеріали у 2-х тт. - Т.1. – Дніпропетровськ-Варна, 2015. – С. 265-269.
 239. Рогова О.Г. Осінній ярмарок – свято щасливого дитинства (обласна педагогічна газета «Джерело», жовтень).
 240. Рогова О.Г. Преодоление испытаний как один из ценностно-развивающих смыслов религиозного образования /О.Г. Рогова // «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт»: материалы Международной заочной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2015.
 241. Рогова О.Г. Час, моральність, дитина /О.Г. Рогова // Директор школи, ліцею, гімназії. Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 1-3. - 2015. - С. 41-44.
 242. Рогова О.Г. Чеснота милосердя як вияв людяності / О.Г. Рогова // «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 8 травня 2015 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. - С. 83-85.
 243. Романенко Катерина. Маркетинг як складова філософсько-освітнього знання: методологічний аспект // Всеукраїнський науково-практичний рецензований журнал. Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015.– № 1–3. – С. 51-58.
 244. Романенко М.І. Духовність як складова змісту та цілей сучасної освіти на перетині релігійних та світських духовних цінностей. /М.І.Романенко // Директор школи, ліцею, гімназії. Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 1-3. - 2015. - С. 1-3.
 245. Романенко М.І. Завдання сучасної освіти /М.І. Романенко // Нива знань: науково-методичний альманах. – Дніпропетровськ: Промінь. – № 1, 2015. – С. 2-3.
 246. Савченко В.А. Визначення готовності вчителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій / В.А.Савченко // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С. 97-98.
 247. Савченко В.А. Інноваційні напрямки розвитку фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти / В.А.Савченко // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи» (8-9 жовтня 2015 р., м. Умань).
 248. Савченко В.А. Моделювання професійної підготовки учителя фізичної культури з використанням здоров'язберігаючих технологій / В.А. Савченко /«Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» – Вип. №17 (20) Глухів, 2015. – С.63-73.
 249. Савченко В.А. Новітні засоби навчання вчителів фізичної культури початкових класів в системі післядипломної педагогічної освіти / Савченко В.А. // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць. – Рівне: Ліста, 2015. – С. 267-274.
 250. Савченко В.А. Превентивний підхід у системі здоров’язберігаючих освітніх технологій/ В.А.Савченко // Філософія, теорія та практика ипереджаючої освіти для сталого: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ, 2015.
 251. Савченко В.А. Упровадження передових ідей здоров’язбережувальної освіти в систему роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / В.А.Савченко // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 452-456.
 252. Сагуйченко В.В. Нова філософія навчального плану у післядипломній педагогічній освіті / В.В.Сагуйченко // Д Директор школи, ліцею, гімназії. Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 1-3. - 2015.
 253. Сагуйченко В.В. Бібліографічний метод дослідження післядипломної освіти у площині філософії освіти / В.В. Сагуйченко // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С. 26-28.
 254. Сагуйченко В.В. Впровадження інклюзивної освіти через систему післядипломної педагогічної освіти / В.В. Сагуйченко //Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 27 лютого 2015 р., Київ.
 255. Сагуйченко В.В. Досвід роботи кафедри філософії освіти /В.В. Сагуйченко // Нива знань: науково-методичний альманах. – Дніпропетровськ: Промінь. – Спецвипуск 2015. – С. 4-8.
 256. Сагуйченко В.В. Місце і роль учителя в освітній реформі. // Джерело: обласна педагогічна газета - № 21-24 (749-752) – серпень 2015 р. – С. 9-10.
 257. Сагуйченко В.В. Післядипломна освіта у проблемному полі філософії освіти / В.В. Сагуйченко // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 85-88.
 258. Сагуйченко В.В. Проектна діяльність як засіб формування соціальної компетентності / В.В .Сагуйченко // «Освіта та соціалізація особистості»: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26.03.2015 р. – Одеса-Дніпропетровськ – С. 69-72.
 259. Сагуйченко В.В. Розвиток особистості у нових соціокультурних контекстах / В.В. Сагуйченко // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 140-143.
 260. Сагуйченко В.В. Сім’я і школа: соціальне партнерство / В.В. Сагуйченко // Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. 29.06.2015 - 30.06.2015, Gdansk, Polska.
 261. Сагуйченко В.В. Соціальне партнерство родини і школи у нових соціокультурних контекстах / В.В. Сагуйченко // Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. - С. 133-136.
 262. Сагуйченко В.В. Школа як специфічний освітній простір підростаючої генерації /В.В. Сагуйченко // «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт»: материалы Международной заочной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2015.
 263. Світич С.А. Здоров’язберігаючі освітні технології як засіб оптимізації педагогічної взаємодії / С.А.Світич // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С. 99-100.
 264. Світич С.А. Педагогічна взаємодія з соматично ослабленими учнями як проблема психології комунікації / Світич С.А. // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – С. 133-135.
 265. Світич С.А. Соматично ослаблені діти: проблеми здоров’я та адаптації / С.А.Світич // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 456-460.
 266. Світич С.А. Успішна адаптація до школи - запорука здоров’язбереження учнів початкової школи/ С.А.Світич // Філософія, теорія та практика ипереджаючої освіти для сталого: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ, / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ, 2015.
 267. Сергієнко А.А. Вимоги до викладання української мови і літератури у новому навчальному році (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 268. Сергієнко А.А. Діалогічний підхід до викладання української літератури як засіб формування комунікативних компетентностей учнів / зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 66-70.
 269. Сергієнко А.А. Здійснення навчання української мови і літератури на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів / Матеріали обласної науково-практичної конференції 11 червня 2015 р., / Наук. ред. К. М. Романенко. – Дніпропетровськ : КВНЗ «ДОІППО», 2015. – C. 253-257.
 270. Сергієнко А.А. Реалізація обласних науково-методичних проектів у системі післядипломної педагогічної освіти / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 жовтня 2015 року. Збірник наукових праць  «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка». – Серія : педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 34-37.
 271. Сергієнко А.А. Формування національно-соціальних компетентностей школярів на уроках української літератури // Збірник наукових праць «Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології». – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2015. – № 6 (50). – С. 24 – 32.
 272. Ситник Л.М. Мережева модель профільного навчання – запорука його ефективності // Нива знань. - № 6. – 2015.
 273. Ситник Л.М. Принципи та критерії формування змісту профільного уроку // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 3-9.
 274. Ситник Л.М. Принципи та критерії формування змісту профільного уроку / Л.М. Ситник // Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – С. 3-9.
 275. Тухтарова Т.К. Вплив економічної кризи на систему освіти та основні фактори її прояву // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» (м. Хмельницький, 14-15.05.2015). - http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/
 276. Тухтарова Т.К. Метод цільового програмування в управлінні освітньою сферою // Основні напрями розвитку менеджменту організацій і адміністрування: колективна монографія / за заг. ред. Сиченка В.В.- Павлоград: Арт Синтез-Т, 2015. - 226 с.
 277. Тухтарова Т.К. Управління регіональною системою освіти в Україні //Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической конференции (г. Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов). – Т1. – г. Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. – С. 75-77.
 278. Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. / ред.-упор. О.В.Бутурліна, М.Г.Ватковська, Л.В.Пасічник.
 279. Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014 р., м.Дніпропетровськ. / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2015. – 300 с.
 280. Харлаш Л .М. Miksike як сучасний технологічний проект в комунікаціях освітнього процесу / Л. М. Харлаш //Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» (22 жовтня 2015 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – 158 с. – С. 149-152.
 281. Харлаш Л .М. Дистанційне навчання в єдиному інформаційно-освітньому просторі / Л. М. Харлаш // Актуальні проблеми безперервної освіти вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 листопада 2014р. – ДОІППО, 2015 – ТОВ «Інновація (навчальна та методична література), 2015 – 144 с. – С. 186-188.
 282. Харлаш Л .М. Мережеві форми комунікації в освітньому менеджменті/ Л.М.Харлаш // Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической конф. – Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов. – Т1. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015 – 108 с. – С. 77-80.
 283. Хомич О.Б. Роль класного керівника у профілактиці жорстокої поведінки учнів (обласна педагогічна газета «Джерело»).
 284. Хомич О.Б. Сучасні виклики у професійній діяльності соціального педагога (обласний педагогічний альманах «Нива знань»).
 285. Хомич О.Б., Рига Т.В. Методичні рекомендації «Національно-патріотичне виховання як поклик часу» (обласна педагогічна газета «Джерело», червень).
 286. Хомич О.Б., Рига Т.В. Методичні рекомендації «Педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей в сім’ї» (обласний педагогічний альманах «Нива знань»).
 287. Хомич О.Б., Рига Т.В. Методичні рекомендації «Роль класного керівника у профілактиці жорстокої поведінки учнів» (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 288. Чубарова М.Є. Нормативно-методичний супровід викладання мов та літератур у наступному навчальному році (обласна педагогічна газета «Джерело», серпень).
 289. Шабаєва Л.М. Діяльність педагогічного колективу з удосконалення громадянського розвитку учнів (обласна педагогічна газета «Джерело», червень).
 290. Швидун В.М. Modernization of public administration mechanisms in postgraduate pedagogical education / В.М. Швидун // Научно-практический журнал «Проблемы управления» - № 1 (54) январь – март 2015 Серия А и В. - C. 126 – 130.
 291. Швидун В.М. Механізми управління післядипломною педагогічною освітою в країнах Західної Європи / В.М. Швидун // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Випуск 13 (26). - Київ: Апостол, 2015. - С. 192-194.
 292. Яшина О.М. Інновації у діяльності навчальних закладів Дніпропетровщини з інтеграції в європейський освітній простір (обласна педагогічна газета «Джерело», січень).
 293. Яшина О.М. Методична культура та професійна компетентність педагога –вимога розвитку позашкільної освіти (обласна педагогічна газета «Джерело», грудень).
 294. Яшина О.М. Участь у розробці міжнародного навчально-методичного навчального посібника з методичними рекомендаціями про організацію інтегрованих уроків з підприємницьким тлом.