Вівторок, 21.11.2017

Наукові праці співробітників інституту

2016 рік

 

 1. Motuz T. The legal framework of implementation the idea of tolerance in the educational process: Ukrainian experience. / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (43), Issue: 88, 2016. – P. 26-30
 2. Valentyna Sahuichenko. Hegels Bildungsphilosophie und ihre Relevanz bei der Transformation von Bildungsin-stitutionen im postsowjetischen Raum. Abstracts 31 InternationalerHegel-KongressderInternationalenHegel-Gesellschaft. Zum Abschluss der Ausgabe: G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke. 17 bis 20 Mai 2016. Ruhr-UniversitätBochum. Deutschland. – S. 88-89.
 3. Асаєва В.В. Мовні стратегії в Україні та в країнах Заходу: порівняльний аналіз. Директор школи, ліцею, гімназії №4-6, Київ, 2016;
 4. Асаєва В.В. Тенденції розвитку теорії полікультурного виховання. Директор школи, ліцею, гімназії, Київ, 2016;
 5. Базилевська Л.Л. Тези «Медіа-освіта для суспільних дисциплін: дещо із методики» за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції«Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»;
 6. Базилевська О. Формування та розвиток гуманістично-спрямованої особистості учнів з особливими освітніми потребами за допомогою засобів народного мистецтва / О.Базилевська // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В. Засенко., Колупаєва А.А., Н.І. Лазаренко, З.П.Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – с. 37-39.
 7. Базилевська О.О. Комплексне використання корекційно-розвиваючих методів на заняттях з образотворчого мистецтва / О.О. Базилевська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. Наук. Праць: Вип. 10. – 2016 р. – 10-14с.
 8. Базилевська О.О. Формування громадянської культури та національної свідомості у учнів з особливими освітніми потребами шляхом впровадження петриківського розпису як народного мистецтва / О.О. Базилевська // Особлива дитина: навчання та виховання. – К. 2016р. - № 2.
 9. Безена І.М. Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра в контексті структурних змін в освітіі / І.М. Безена/ Філософія та політологія в контексті сучасної культури №2, 2016 рік. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з філософії атестаційною колегією МОН України 15 грудня 2015 року (затверджено наказом МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.)
 10. Безена І.М. Формування компетентностей учнів та їх змістовні особливості у вимірах нового століття /І.М. Безена/ «Бористен» 2016, №1
 11. Бутурлина О.В. Творчество в медиапростанстве. Уроборос / О.В. Бутурліна // Сьома Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м.Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка – С. 250-254;
 12. Бутурліна О. В. Філософсько-освітня рефлексія STEM-інновацій / О.В. Бутурліна // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.13-15;
 13. Бутурліна О.В. STEM-освіта в Україні: від теорії до практики /О.В. Бутурліна // STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти» (28 жовтня 2016 р., Херсон). - Херсон, ХАНО, 2016. – (у друці)
 14. Бутурліна О.В. Концептуальні засади неперервної медіа-інформаційної освіти педагогічних працівників Дніпропетровщини / О.В. Бутурліна // Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науко-практичної конференції (25 жовтня 2016 р., Київ-Дніпропетровськ). - Дніпропетровськ: Інновація, 2016. – С. 7-12;
 15. Бутурліна О.В. Креативна функція медіакультури у ХХІ столітті // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 148-149;
 16. Бутурліна О.В. Педагогічна риторика у медіадискурсі / О.В. Бутурліна // Освіта та соціалізація особистості: Матеріали ІII Всеукраїнської наукової конференції (13 травня 2016 р., Одеса-Дніпропетровськ). - Одеса, ДЗПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2016. – С. 32-37;
 17. Ватковська М. Г., Піщанська В. М. Модель розвитку медіаосвітніх компетентностей педагогів Дніпропетровщини / М. Г. Ватковська, В. М. Піщанська // Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку» (25 жовтня 2016 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2016. – С. 56-61;
 18. Ватковська М.Г. Впровадження електронного урядування як напрям модернізації освіти в Україні / М.Г.Ватковська // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.16-18;
 19. Ватковська М.Г. Дистанційна освіта в сучасному інформаційному просторі / М.Г.Ватковська // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016р.) . - Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне: РДГУ, 2016. - С. 83-85;
 20. Ватковська М.Г. Дистанційна освіта як один з інструментів вирішення освітніх проблем сучасності / М.Г.Ватковська // Публічне управління XXI століття: форсайтинг успіху: зб. тез XVI Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р. – Х.: ХарРІ НАДУ Магістр, 2016. – С. 418-420;
 21. Ватковська М.Г. Морально-етичні цінності як умова розбудови ефективної системи медіаосвіти в Україні / М.Г.Ватковська // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016.−С.14-15;
 22. Ватковська М.Г. Стан та перспективи розвитку інформаційного забезпечення державного управління в галузі освіти України / М.Г.Ватковська // Держава та регіони. Серія: Державне управління. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – №1(53). - С.61-65.
 23. Ватковська М.Г. Теоретико-методологічні засади моделювання у державному управлінні / М.Г.Ватковська // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком. 9-а регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю, 25 листопада 2016, м.Дніпро. – (у друці)
 24. Ватковська М.Г. Упровадження моделі міжсекторної взаємодії в управління освітою / М.Г.Ватковська // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. Всеукраїнська наук. практична конференція, 28 жовтня 2016, м. Київ. – (у друці)
 25. Великодна Є.М. Медіа-простір як складова формування соціального простору / Є.М.Великодна // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи. Зб. матеріалів міжнародної науково-практичній інтернет-конференції, 20 травня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.3. – С. 231- 233;
 26. Великодна Є.М. Валеологічний напрям досліджень здоров’я в умовах інформаційного суспільства / Є.М.Великодна // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька.-Дніпропетровськ:Роял Принт, 2016. - С. 178-180;
 27. Великодна Є.М. Здоров’я особистості в просторовому вимірі / Є.М.Великодна // Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 120-ій річниці з дня народження М.О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія» (16-17 вересня 2016 р., м.Вінниця). – (у друці)
 28. Великодна Є.М. Масова комунікація як засіб формування медіа-простору / Є.М.Великодна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (28 жовтня 2016 р., м. Київ). – (у друці)
 29. Великодна Є.М. Медійно-інформаційний освітній простір як одна із складових випереджаючої освіти // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015р., м.Дніпропетровськ. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.228-229;
 30. Великодна Є.М. Медійно-інформаційний освітній простір як простір соціалізації особистості/ Є.М. Великодна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація особистості: теорія і практика» (24 листопада 2016 р., м. Дніпро). – (у друці)
 31. Великодна Є.М. Філософсько-освітні дослідження здоров‘я особистості у просторовому вимірі / Є.М.Великодна // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.32-34;
 32. Великодна Є.М. Філософсько-освітні дослідження здоров’я особистості у просторовому вимірі / Є.М.Великодна // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості. Матеріали Всеукраїнськоій науково-практичній конференції 20 квітня 2016 р., Дніпропетровськ – 2016. – С. 70-74;
 33. Висоцька О.Є. Соціалізація особистості в контексті реалізації принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку / О.Є.Висоцька// Освіта та соціалізація особистості. Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції, 13 травня 2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ. – С. 27-31;
 34. Висоцька О.Є. Від культури «тексту» до культури «гіпертексту»: як масмедіа змінюють способи репрезентації реальності / О.Є. Висоцька// Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 5-8;
 35. Висоцька О.Є. Громадянська культура особистості у медіатизованому суспільстві: основні освітні стратегії формування / О.Є. Висоцька // Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20.04.2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 27-32. Режим доступу:http://doippo.dp.ua/attachments/article/1930/1.pdf.;
 36. Висоцька О.Є. Дві стратегії трансформації суспільства: від суспільства споживання до суспільства сталого розвитку // InternationalScientific-PracticalConferenceActualquestionsandproblemsofdevelopmentofsocialsciences: ConferenceProceedings, June 28-30, Kielce: HolyCrossUniversity. 220 pages. – Р. 93-96;
 37. Висоцька О.Є. Загальножиттєві компетентності особистості для побудови громадянського суспільства / О.Є.Висоцька // Соціалізація особистості: теорія і практика. Всеукраїнська науково-практична конференція (24 листопада 2016 р., Дніпро – 2016. – (у друці)
 38. Висоцька О.Є. Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у природничу галузь в контексті розвитку інноваційної культури вчителя / О.Є.Висоцька // Матеріали всеукраїнської конференції «Проблеми організації дослідно-експериментальної діяльності в галузі навчання природничо-математичних дисциплін», 27 жовтня 2015 р., м.Дніпропетровськ. – (у друці)
 39. Висоцька О.Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність особистості як ключова умова її соціалізації в інформаційному суспільстві ХХІ століття. / О.Є. Висоцька// Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016 р. [ред. кол.: Олійник В.В. (гол. ред.) та ін.]. – К.: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2016. – С. 34-35;
 40. Висоцька О.Є. Коммуникация как социальный феномен: к вопросу о сущности коммуникативных практик современности / О.Є. Висоцька // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 281-284;
 41. Висоцька О.Є. Критичне мислення у медіакратичному суспільстві: зміст та умови формування / О.Є. Висоцька// Практична мідіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб.наук.пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «мідіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку» (25 жовтня 2016 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2016. – С. 16-18;
 42. Висоцька О.Є. Нові орієнтири інтеграції засад випереджаючої освіти для сталого розвитку у зміст навчально-виховної діяльності / О.Є. Висоцька// Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина ІІ / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.152-156;
 43. Висоцька О.Є. Соціальна відповідальність як інтегральний показник розвитку громадянської культури / О.Є. Висоцька // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 209-210;
 44. Висоцька О.Є. Соціокультурний контекст медієкратизації українського суспільства: феномен громадянської журналістики / О.Є. Висоцька // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 грудня 2015 р., Рівне. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2016. – С. 21-23;
 45. Висоцька О.Є. Споживання масмедіа в контексті цінностей Постмодерну // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Випуск 2 (11) – 2016. – С. 68-76.
 46. Висоцька О.Є. Споживання медіа як загально-культурна та освітня проблема / О.Є. Висоцька // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 4-5 грудня 2015 р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 5-7;
 47. Висоцька О.Є. Трансформація раціональної моделі комунікації в історичній ретроспективі / О.Є. Висоцька // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016 р., м.Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 233-235;
 48. Висоцька О.Є. Філософія життєтворчості в освітніх стратегіях сучасності / О.Є. Висоцька// Сьома Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м.Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка – С. 164-166;
 49. Висоцька О.Є. Цінності покоління «міленіуму»: проблеми світосприйняття та виховання / О.Є.Висоцька // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016.−С.15-18;
 50. Висоцька О.Є. Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку як модель інноваційного навчального закладу в умовах децентралізації / О.Є.Висоцька // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. Всеукраїнська наук. практична конференція, 28 жовтня 2016, м. Київ. – (у друці)
 51. Вознюк Л.В. Інноваційні технології в управлінській діяльності менеджера шкільної освіти» / Л.В.Вознюк// Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: збірн.матеріалів Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 5-7 квітня 2016 року [електронний ресурс] .– Режим доступу: http:www.dsau.dp.ua/ua/page/zbrniki-tez-konferecj.html;
 52. Вознюк Л.В. Оновлення освітнього простору школи на засадах ціннісного підходу/ Л.В.Вознюк// Освіта та соціалізація особистості:збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 13 травня 2016 р.– Одеса – Дніпропетровськ, 2016.– 260 с. – С.90–93;
 53. Вознюк Л.В. Освітній менеджмент в системі сучасної шкільної освіти: перспективи розвитку /Л.В.Вознюк// Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту: збірник матеріалівВсеукраїнської наук.–практ. конф. – м. Дніпропетровськ, 09 червня 2016.–Д.: ТОВ «Інновація», 2016 р. – 252 с.– С.64–66;
 54. Вознюк Л.В. Професійна компетентність менеджера шкільної освіти: стан, тенденції розвитку / Л.В.Вознюк// Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: збірник матеріалівВсеукраїнської наук.–практ. конф., 28 жовтня 2016, ДВНЗ «Університет менеджменту», м. Київ. – 2016.– ( у друці);
 55. Вознюк Л.В. Розвиток професійної надійності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі неперервної освіти / Л.В.Вознюк//: Наук. вісник Південноукраїнського національного університету ім. К. Ушинського, 2016.–№ 4 (111).– 150 с. – С.39–43.
 56. Вознюк Л.В. Роль духовно-етичної освіти в розвитку сучасної шкільної освіти / Л.В.Вознюк// Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.–практ. конф.,10 листопада 2016 р., ДОІППО, м. Дніпро (у друці);
 57. Вознюк Л.В. Роль менеджерів освіти у розвитку внутрішкільних комунікацій / Л.В.Вознюк// Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості: збірн. матеріалів Всеукраїнської наук.–практ. конф., 5-6 квітня 2016 року. – м. Дніпропетровськ, 2016.
 58. Вознюк Л.В. Роль методологічної культури в розвитку сучасного вчителя / Л.В.Вознюк//Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти.: збірник матеріалівВсеукраїнської наук.–практ. конф.,17 листопада 2016 року ДОІППО, м. Дніпро. (у друці);
 59. Вознюк Л.В. Роль національно-патріотичного виховання в оновленні сучасної шкільної освіти/ Л.В.Вознюк// Спадщина О.Захаренка як джерело нових ідей для сучасної педагогіки: збірник матеріалів Всеукр. інтернет-конф.,1 червня 2016 р. м. Черкаси.– [електронний ресурс].– Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/node/17312;
 60. Высоцкая О.Є. Средства и формы коммуникации как способы самоописания общества / О.Є. Висоцька // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Випуск 4 – 2016. – С. 25-35.
 61. Горбань Г.О. Соціалізація особистості та екологічність освітнього простору Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2016. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Вип. 41. – С. 117-126.
 62. Горбань Г.О. Соціально-психологічний супровід соціалізації особистості в просторі освітньої організації // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб.наук.праць / [редкол.: Н.Є. Завацька (гол.ред.ради) та ін.] – Северодонецьк., Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України, 2016. – Т.2, № 2 (37). – С. 100–109.
 63. Дев’ятко Н.В. Виховання молодого покоління через співтворчість: Всеукраїнський освітньо-культурний проект «Рідний край у словах і барвах» // Національна бібліотека України для дітей. Проект "Краща література юним читачам" (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/400;
 64. Дев’ятко Н.В. Глобалізація і національне за сучасних історичних умов // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко. – Д.: Видавництво «Грані», 2016.− С. 162-166;
 65. Дев’ятко Н.В. Іван Франко і сучасність (сучасні підходи та ресурси у вивченні та популяризації творчої та наукової спадщини Івана Франка) // Національна бібліотека України для дітей. Проект "Краща література юним читачам" (КЛЮЧ) – [Електронний ресурс] – http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/408;
 66. Дев’ятко Н.В. Освітньо-культурний проект «Рідний край у словах і барвах» як засіб розвитку творчих здібностей школярів і популяризації національної літератури // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: "Роял Принт", 2016. – С. 212–214.;
 67. Дев’ятко Н.В. Створення і використання медіа-освітніх навчальних продуктів у контексту розвитку особистості // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 241–246;
 68. Довгаль С.А. Єдиний освітній інформаційний простір в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом //Директор школи, ліцею, гімназії/ С.А.Довгаль. - Київ, 2016. - № 6.
 69. Довгаль С.А. Медіа-освіта та її вплив на формування ціннісних орієнтацій сучасної особистості / С.А. Довгаль // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016.−С.57-60.
 70. Зламанюк Л.М. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Людмила Зламанюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 153-157;
 71. Зламанюк Л.М. Проблеми формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм та державних освітніх стандартів / Людмила Зламанюк // Соціалізація особистості: теорія та практика. Матеріали всеукраїнської конференції (присвячена30-річчю кафедрі педагогіки та практичної психології КВНЗ «ДОІППО»). 24 листопада 2016 р. ., м. Дніпро (подано до друку);
 72. Зламанюк Л.М. Проектування змісту професійної перепідготовки на основі принципу самоорганізації/ Людмила Зламанюк //Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016 р. Дніпро \ Наук.ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. -. С. 27 – 30;
 73. Кірман В. К. Дніпропетровська обласна олімпіада юних математиків 2015-2016 навчального року / В. К. Кірман та ін.// В світі математики. – КНУ ім. Тараса Шевченка. ТВІМС. – №3 – 2016 . – С.34 – 56.
 74. Кірман В. К. Експериментальна апробація технологій моніторингу математичної грамотності / В. К. Кірман, Л. Т. Швидун // Наукові записки Кіровоградськогодержавного педагогічного університету. Випуск 10. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1 – 2016. – Випуск 10. – Кропівницький. – С. 52 – 64.
 75. Кірман В. К. Стратегії розвитку предметних компетентностей учителя математики/В.К.Кірман// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системіпіс лядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України”, 28 жовтня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 106-108;
 76. Ковальчук І.М. Системний підхід у розвитку професійних якостей учителів технологій у післядипломній педагогічній освіті / Ірина Ковальчук // Соціалізація особистості: теорія та практика. Матеріали всеукраїнської конференції (присвячена30-річчю кафедрі педагогіки та практичної психології КВНЗ «ДОІППО»). 24 листопада 2016 р. ., м. Дніпро (подано до друку);
 77. Коляда І.Г. Влив інформаційних технологій на розвиток сучасної освіти / І.Г. Коляда // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції. 13 травня 2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ. – С. 96-100.
 78. Коляда І.Г. Інформаційно-комунікативна культура особистості /І.Г.Коляда // Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25 жовтня 2016 р.). - Д: ТОВ «Інновація», 2016. – С. 137-139.
 79. Коляда І.Г. Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації / І.Г.Коляда // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.109-111.
 80. Коляда І.Г. Процеси трансформації освіти в епоху глобалізації / І.Г. Коляда // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 36-38.
 81. Кондратьєва А.В. Парадигмальний підхід до освітнього менеджменту / А.В. Кондратьєва // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 38-40.
 82. Крижановська Т.В. «Досвід України в реабілітації та соціалізації дітей з вадами зору: досягнення і проблеми»//»Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії», Збірник тез доповідей, Вінниця, 2016, С.185-188.
 83. Крижановська Т.В. «Сучасні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я в Україні»// «Педагогіка здоров'я», Збірник наукових праць У1 Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-29 квітня 2016р, Харків 2016, С.662-665.
 84. Крупенина Н. Дитина з особливими потребами: наслідування і права в ісламі /Н.Крупенина //Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії /Редкол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів.-Вінниця:ТОВ фірма «Планер»,2016.- С.191-193.
 85. Крупенина Н.А. Особистісно-професійний розвиток педагога у неперервній професійній освіті. Прийнято до друку в рамках конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформацій освіти в Україні» м. Київ.
 86. Крупенина Н.А. Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць /Відп.ред. О.В.Добридень; редагування – В.Ю. Кравченко. А.І. Лівенко.-Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2015.- 280с.
 87. Кушнікова С.В. До питання рефлексії як засобу соціальної взаємодії / С.В. Кушнікова // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції. 13 травня 2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ. – С. 151-156.
 88. Кушнікова С.В. Філософія сучасної освіти: міжпарадигмальна рефлексія / С.В. Кушнікова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.19-21.
 89. Лаврова Л.В. Валеологічна парадигма філософії здоров’я / Л.В.Лаврова // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія. Всеукраїнська науково-практичній конференції, присвяченій 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна (16-17 вересня 2016 р., Вінниця). – (у друці)
 90. Лаврова Л.В. Здоровий спосіб життя як процес соціалізації особистості/ Л.В. Лаврова // Соціалізація особистості: теорія і практика. Всеукраїнська науково-практична конференція (24 листопада 2016 р., Дніпро – 2016. – (у друці)
 91. Лаврова Л.В. Методологія формування культури здоров’я в освітньому процесі / Л.В.Лаврова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька.-Дніпропетровськ:Роял Принт, 2016. - С.176-178.
 92. Лаврова Л.В. Особливості формування культури здоров’я в системі випереджаючої освіти / Л.В.Лаврова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина ІІ / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: Роял Принт, 2016. - С. 112-113.
 93. Лаврова Л.В. Філософсько-освітні аспекти здоров’язбереження особистості / Л.В.Лаврова // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компітентностей особистості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 квітня 2016 р., Дніпропетровськ, 2016. – С. 48-51.
 94. Лаврова Л.В. Формування культури здоров’я як один із напрямків реформування системи освіти / Л.В. Лаврова // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. Всеукраїнська науково-практична конференція (28 жовтня 2016 р., Київ). – (у друці)
 95. Лисоколенко Т. В. Медіафілософія та медіаосвіта: специфіка взаємодії / Т.В. Лисоколенко // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: Роял Принт, 2016. - С.234-236.
 96. Лисоколенко Т.В. До аспектів формування прецедентних текстів в українській філософській думці / Т.В. Лисоколенко // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 15-16 квітня 2016 року). - Дніпропетровськ: НО Відкрите суспільство, 2016. – С.87-91.
 97. Лисоколенко Т.В. Духовність в добу українського Бароко / Т.В.Лисоколенко // Нові завдання суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 17-18 червня 2016 року). – Київ: ГО Київська наукова суспільствознавча організація, 2016. – С. 87-89.
 98. Лисоколенко Т.В. Игра как феномен культуры в описаниях Ф.Шиллера, Г.Гессе, Э.Финка/ Т.В. Лисоколенко // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал. – Одеса: Гельветика, 2016. – Вип.9. – С.60-63.
 99. Лисоколенко Т.В. Игровой характер симулякров / Т.В. Лисоколенко // Гілея: науковий вісник. Зб. Наук. праць. – К.: Гілея, 2016. - № 110(7) .- С. 241-245.
 100. Лисоколенко Т.В. Медиа в контексте «социальной игры» Ж.Бодрийяра / Т.В. Лисоколенко // Гілея: науковий вісник. Зб. Наук. праць. – К.: Гілея, 2016. - № 113(10).- С. 172-175.
 101. Лисоколенко Т.В. Медіатизована гра як чинник соціалізації особистості / Т.В. Лисоколенко // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції. 13 травня 2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ. – С. 100-104.
 102. Лисоколенко Т.В. Многогранность игры в работах Хосе Ортеги-и-Гассета / Т.В. Лисоколенко // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2016. – Вип.35. – С. 35-40.
 103. Лисоколенко Т.В. Моніторинг впровадження медіаосвітніх технологій в роботу загальноосвітніх навчальних закладів / Т.В.Лисоколенко // Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку» (25 жовтня 2016р.). – Дніпропетровськ: Інновація, 2016. – С. 39-44.
 104. Лисоколенко Т.В. Морально-виховний потенціал української філософії / Т.В. Лисоколенко// Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко. – Дніпро: Грані, 2016. - С.74-77.
 105. Лисоколенко Т.В. Освіта в ігровому полі утопій (на прикладі робіт Т.Мора і Т.Кампанелли) / Т.В.Лисоколенко // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали всеукр.наук.-практ. конференції, 26 листопада 2015р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.14-15.
 106. Лисоколенко Т.В.Медіафілософія та медіаосвіта: специфіка взаємодії // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 234-236.
 107. Майданенко С.В. Досвід організації методичної роботи у нашій країні/ Майданенко С.В. // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: зб. наук.праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ. – 2016;
 108. Майданенко С.В. Зарубіжні моделі організації методичної роботи в закладах освіти / Майданенко С.В. // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Київ. – 2016;
 109. Майданенко С.В. Ранній розвиток дитини як фундамент становлення особистості / Майданенко С.В.// Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя. – 2016;
 110. Майданенко С.В.Зарубіжний досвід організації методичної роботи в закладах освіти / Майданенко С.В. // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості: зб. наук.праць за матеріалами VII Всеукраїнських березняківських читань. – Дніпропетровськ. – 2016;
 111. Мамедова І. О. Професійне зростання педагога в умовах модернізації освіти / І. О. Мамедова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина ІІ / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: Роял Принт, 2016. - С.12-14.
 112. Мікулак Н. М. Стратегії здоров’язбереження у контексті реалізації принципів випереджаючої освіти // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина ІІ / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: Роял Принт, 2016. - С.113-115.
 113. Мікулак Н.М. Загальнолюдські цінності у контексті національного державотворення та модернізації: філософсько-освітній аспект / Н.М.Мікулак. – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 18-25 квітня 2016 р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
 114. Мікулак Н.М. Проблеми ментальної несумісності у контексті філософії освіти / Н.М. Мікулак // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компітентностей особистості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 квітня 2016 р., Дніпропетровськ, 2016. – С. 52-57.
 115. Мікулак Н.М. Філософсько-освітня проблематика досліджень жіночої ментальності / Н.М. Мікулак // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька.-Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. - С.180-182.
 116. Мірошниченко А.А. Інтернет - технології для шкільної освіти /А.А.Мірошниченко// Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції, 18-25 квітня 2016 р. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», ЗОР.
 117. Мірошниченко А.А. Особливості віддаленого доступу до знань /А.А. Мірошниченко// Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми розвитку документно-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі», 10 лютого 2016 року., Рівненський державний гуманітарний університет. - посилання на збірник матеріалів інтернет-конференції http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf
 118. Мірошниченко А.А. Стратегії впровадження синергетики до освіти / А.А.Мірошниченко // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції. 13 травня 2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ. – С. 27-31.
 119. Мірошниченко А.А., Інтернет - технології для освіти талановитих дітей /А.А.Мірошниченко// Сьома Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м.Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка – С. 289-292.
 120. Мойсеєнко І.М. Комплексний підхід до організації абілітації / І.М.Мойсеєнко //Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії /Редкол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів.-Вінниця:ТОВ фірма «Планер»,2016.- С.238-240.
 121. Мотуз Т.В. Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект / Т.В. Мотуз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук.журнал /  голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 8(52). – С.361-372.
 122. Мотуз Т.В. Детермінація поняття «толерантність»: соціально-гуманітарний дискурс / Т.В. Мотуз // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 133 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С. 155 – 160.
 123. Мотуз Т.В. Роль та місце толерантності у сучасній системі післядипломної педагогічної освіти / Т.В. Мотуз //Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03
 124. Пасічник Л. В. Підвищення якості професійної майстерності вчителів початкової школи через застосування ІКТ/Л.В. Пасічник // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: Роял Принт, 2016. - С.219-220.
 125. Передерій О.Л. Використання ідей вальдорфської педагогіки для реформування початкової освіти України // Початкова школа – №11 – 2016
 126. Передерій О.Л. Розвиток емоційно-вольових якостей учнів на уроках рукоділля в вальдорфській школі // Початкова школа – №12 – 2016
 127. Піщанська В. М. Художньо-естетичні й історико-культурні аспекти козацького літописання / В. М. Піщанська // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М.Шейка. - Харків : ХДАК, 2016. -  Вип. 52. - С. 172-181.
 128. Піщанська В. М. Декоративне різьблення в козацькій культури доби Бароко / В. М. Піщанська // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К. : Міленіум, 2016. – С. 193-200.
 129. Піщанська В. М. Декоративне різьблення в козацькій культурі доби Бароко / В. М. Піщанська // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К. : Міленіум, 2016. – С. 193-200.
 130. Піщанська В. М. Етнокультурні специфікації козацького Бароко / В. М. Піщанська // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття  : Матер. всеукр. наук.-теорет. конф., 21-22 квітня 2016 р., / Харків. держ. акад. культури; під ред. В. М. Шейка та ін. – Харків: ХДАК, 2016. – С. 6-7.
 131. Піщанська В. М. Козацький епос XVIІ–XVIІІ століть: до проблеми вивчення художніх особливостей / В.М. Піщанська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 08-09 квітня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2016. Ч. ІІ. – С. 76-79.
 132. Піщанська В. М. Культурологічна парадигма естетичного в українській духовній культурі XVIІ–XVIIІ ст. / В.М Піщанська // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016.−С.74-77.
 133. Піщанська В. М. Культурологічна парадигма релігійно-естетичного синкретизму в культурі. – (у друці)
 134. Піщанська В. М. Православ’я і козацький Sacrum в мистецтві. – (у друці)
 135. Піщанська В. М. Релігійно-естетичний синкретизм у театрі українського Бароко / В. М. Піщанська // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 4-5 грудня 2015 р. м. Дніпропетровськ. Частина ІІ / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – 254 с., С. 195-197.
 136. Піщанська В. М. Репрезентація етнокультури в козацьких думах і народних піснях / В. М. Піщанська // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. І(6). – С. 52-56.
 137. Піщанська В. М. Символічна суть українського барокового мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст. / В. М. Піщанська // Діалог культур Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі: зб. праць (за матеріалами VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діалог культур Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі», Київ, 21-23 вересня 2016 р.). – К.: Міленіум, 2016. – С. 174-175.
 138. Піщанська В. М. Символічне вираження національного ідеалу в мистецтві українського козацтва. – (у друці)
 139. Піщанська В. М. Стильові особливості декоративно-ужиткового мистецтва українського козацтва / В. М. Піщанська // Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2016. – № 1. – С. 51-56.
 140. Піщанська В. М. Український фольклор як етнокультурне джерело козацького Бароко / В. М. Піщанська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К. :Міленіум, 2016 – Вип. ХХХVІ. С. 46-54.
 141. Побоча Т.Д. Роль і завдання школи у реалізації принципів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Т.Д. Побоча // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька.-Дніпропетровськ:Роял Принт, 2016. - С. 146-147.
 142. Побоча Т.Д. Формування гуманістичних цінностей в гендерному вихованні дошкільників / Т.Д. Побоча // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 208-210.
 143. Рєзніков С.І. Окремі аспекти проблемного поля релігійної освіти в сучасній школі / С.І. Рєзніков // «Досвід організації позашкільної духовної освіти». Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 13.05.2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ – 2016. – С.242-244.
 144. Рєзніков С.І. Ціннісний аспект формування духовності у освітній діяльності / С.І. Рєзніков // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016.−С.28-32.
 145. Рогова О. Г. Метаморфозис як предмет філософсько–освітнього аналізу / О.Г. Рогова // Гілея: науковий вісник. Збірн. наукових праць – 2016. – Вип. 107 (4). – С. 332-336.
 146. Рогова О.Г. Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти / О.Г. Рогова // Грані: науково-теоретичний альманах. – 2016. – № 7 (135). – С.19-24.
 147. Рогова О.Г. Аксіостратегії реформування сучасної освіти. – (у друці)
 148. Рогова О.Г. Гуманітарний вимір релігійної освіти / О.Г. Рогова // Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20.04.2016 р. – Дніпропетровськ. – С.38-43. Режим доступу:http://doippo.dp.ua/attachments/article/1930/1.pdf.
 149. Рогова О.Г. Духовно-ціннісний аспект проблемного поля сучасної освіти / О.Г. Рогова // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2016. – С.23-26.
 150. Рогова О.Г. Окремі аспекти проблемного поля релігійної освіти в сучасній школі / О.Г. Рогова // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції. 13 травня 2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ. – С. 122-125.
 151. Рогова О.Г. Окремі критерії та умови формування духовності особистості /О.Г. Рогова // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016. - С.19-23.
 152. Рогова О.Г. Про духовно-моральне підґрунтя освіти для сталого розвитку / О.Г. Рогова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.36-37.
 153. Рогова О.Г. Про духовно-моральне підґрунтя освіти для сталого розвитку. / О.Г. Рогова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С.36-37.
 154. Рогова О.Г. Про духовну культуру сучасного керівника навчального закладу / О.Г. Рогова // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.125-127.
 155. Рогова О.Г. Розвиток аксіосфери особистості у системі освіти для сталого розвитку / О.Г. Рогова // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 17-19.
 156. Рогова О.Г. Формування здатності подолання життєвих випробувань / О.Г. Рогова // ZbiórartykułównaukowychKonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej «Naukawczoraj, dziś, jutro»(28.02.2016) - Warszawa: WydawcaSp. z.o.o. «Diamondtradingtour». – Sekcja 23. FILOZOFIĄ. 2016. – С.101-103.
 157. Родименко М. Реалізація інноваційних підходів в навчанні дітей з особливими потребами / М.Родименко // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В. Засенко., Колупаєва А.А., Н.І. Лазаренко, З.П.Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – с. 291-294.
 158. Романенко К. Державний маркетинг як інноваційний механізм упровадження менеджментної парадигми державного управління / К. Романенко/ Розвиток форм і методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: Матеріали 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 5-7.04.2016: тези доповідей. – Т2. – Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2016. –С. 59-63;
 159. Романенко К.М. Деякі концептуальні підходи до професійного розвитку сучасного освітнього менеджера / К.М. Романенко/ «Професійне вдосконалення керівників опорних шкіл в умовах децентралізації освіти», 1-2 грудня 2016 року, м. Суми, С. 35-39;
 160. Романенко К.М. Некомерційний маркетинг у системі управління розвитком особистісного ресурсу системи освіти / К. М. Романенко / Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. м.Київ, 28 жовтня 2016 (подано до друку);
 161. Романенко К.М. теоретичні засади запровадження маркетингової стратегії управління освітою / К.М. Романенко/ Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукр. наук.-практ.конфер. м. Дніпропетровськ, 09 червня 2016) – Д.:ТОВ «Інновація», 2016р. С.12-16;
 162. Романенко Катерина. Маркетингова стратегія управління освітою в Україні/ К.М. Романенко/ Всеукраїнський науково-практичний рецензований журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», № 4-6, 2016 рік. Наукове фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук. С. 96-103
 163. Романенко М.І. Духовність як мета постсучасної освіти./М.І. Романенко // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016. - С.9-10.
 164. Романенко М.І. Соціалізація особистості в освіті в умовах трансформації суспільства / М.І. Романенко // «Освіта та соціалізація особистості»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 13.05.2016 р. – Одеса-Дніпропетровськ – 2016. – С.11-18.
 165. Романенко М.І. Управління інноваційним розвитком освіти: методологічні проблеми / М.І. Романенко // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.16-18.
 166. Рыжий Е.Г. Медиа-пространство: вирусы и антивирусы/ Е.Г.Рыжий // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. - С.254-255.
 167. Рыжий Е.Г.Проблемы нравственности и сюжеты детского медиатворчества / Е.Г.Рыжий // Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 10 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО / Наук. ред. О.Г. Рогова, Т.В. Лисоколенко– Дніпро: Грані, 2016. - С.88-90.
 168. Савченко В.А. Інноваційні технології навчання як засіб підвищення якості післядипломної педагогічної освіти / В.А.Савченко // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 квітня 2016 р., Дніпропетровськ – 2016. – С. 57-61.
 169. Савченко В.А. Моделювання професійної підготовки учителя фізичної культури з використанням здоров'язберігаючих технологій / В.А.Савченко // CADES Міжнародна конференція з питань освіти, гуманітарних досліджень. - CADESEPHR, 2016 р.
 170. Савченко В.А. Превентивний підхід у системі здоров’язберігаючих освітніх технологій / В.А.Савченко // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька. - Дніпропетровськ:Роял Принт, 2016. - С.184-186;
 171. Савченко В.А. Фізична культура в початковій школі: інноваційні підходи, методика викладання // Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи». – Рівне, 2016. – (у друці)
 172. Сагуйченко В. В. Вища освіта України: пошуки відповіді на виклики глобалізації / В.В. Сагуйченко // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є.Висоцька. - Дніпро: Роял Принт, 2016. - С. 112-115.
 173. Сагуйченко В.В. Досвід самоорганізації у децентралізації шкільної освіти: філософський аспект // Матеріали міжнародної наукової конференції «Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання», 15-16 квітня 2016 р., м.Одеса-Дніпропетровськ. – С. 142-146.
 174. Сагуйченко В.В. Культурне значення пошуку моделі вищої освіти України. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль суспільних наук у забезпеченні розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.», 1-2 квітня 2016 р., м.Київ. - С. 90-91.
 175. Сагуйченко В.В. Попередження соціального розшарування учнівської молоді // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього», 25-26 березня 2016 р., м.Львів. – С. 31-33.
 176. Сагуйченко В.В. Роль учителя у попередженні соціального розшарування / В.В. Сагуйченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20.04.2016 р. – Дніпропетровськ. – С.62-64. Режим доступу:http://doippo.dp.ua/attachments/article/1930/1.pdf.
 177. Сагуйченко В.В. Соціальне розшарування учнівської молоді // Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 28 квітня 2016 р., м. Харків. – С. 186-188.
 178. Сагуйченко В.В. Управління реформуванням школи у площині філософії освіти / В.В. Сагуйченко // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.127-129.
 179. Сагуйченко В.В. Філософські аспекти взаємодії школи і родини у нових соціокультурних контекстах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», 8-9 квітня 2016 р., м.Одеса. - С. 66-70.
 180. Світич В.А. Успішна адаптація до школи – запорука здоров’збереження учнів початкової / С.А. Світич // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька.-Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. - С.186-187.
 181. Сергієнко А.А. Мистецький та націєтворчий контекст української літератури і сучасна технологізація освітнього процесу / А.А.Сергієнко // «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 214-218;
 182. Сергієнко А.А. Мистецький та націєтворчий контекст української літератури і сучасна технологізація освітнього процесу / А.А.Сергієнко // «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 214-218;
 183. Сергієнко А.А. Формування духовних цінностей та національно-соціальних компетентностей особистості засобами мистецтва слова на уроках української літератури / А.А. Сергієнко. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти» (Дніпропетровськ, КВНЗ «ДОІППО», 10 листопада 2016 р.);
 184. Харлаш Л .М. Медіаосвітні процеси в сучасному інформаційно-освітньому просторі / Л. М. Харлаш // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук.ред. О.Є.Висоцька. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 173-175.
 185. Харлаш Л.М. Процеси соціалізації особистості через інформаційно-освітні проекти / Л. М. Харлаш // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 252-253.
 186. Харлаш Л.М. Відкрита освіта та дистанційне навчання: загальне та особливе / Л. М. Харлаш // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016 р. [ред. кол.: Олійник В.В. (гол. ред.) та ін.]. – К.: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2016. – С. 102-103.
 187. Харлаш Л.М. Міжнародні проекти як механізми соціалізації особистості в сучасному інформаційно-освітньому просторі / Л. М. Харлаш // «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 451-456. – Режим доступу: http: //doippo.dp.ua/attachments/article/1930/1.pdf
 188. Харлаш Л. М. Гейм-технології у навчально-виховному процесі / Л. М. Харлаш // Матеріали всеукраїнської конференції «Проблеми організації дослідно-експериментальної діяльності в галузі навчання природничо-математичних дисциплін», 27 жовтня 2015 р., м.Дніпропетровськ. – (у друці)
 189. Харлаш Л. М. Медіатизаційні процеси в освітньому просторі сучасності / Л. М. Харлаш // Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку» (25 жовтня 2016 р.) – Дніпропетровськ: Інновація, 2016. – 176 с. - С. 49-53.
 190. Харлаш Л. М. Розвиток інформаційної культури педагога як запорука успішної професійної діяльності вчителя в умовах децентралізації / Л. М. Харлаш // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. Всеукраїнська наук. практична конференція, 28 жовтня 2016, м. Київ. – (у друці)
 191. Шабаєва Л. М. Комунікативні практики громадянського суспільства: стратегії сьогодення / Л.М.Шабаєва // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м.Дніпро. Частина І / Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 55-57.
 192. Шабаєва Л.М. Значення крос-культурної комунікації в освітньому просторі / Л.М.Шабаєва // Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, Одеса – Дніпропетровськ (ДНУ). – С. 316-318.
 193. Шабаєва Л.М. Сучасний педагогічний менеджмент: філософський аспект / Л.М.Шабаєва // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016р. - Д. ТОВ «Інновація», 2016. – С.34-37.
 194. Шабаєва Л.М. Філософія освіти сучасного суспільства: компетентісний підхід / Л.М.Шабаєва // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м.Дніпропетровськ. Наук.ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 48-50.
 195. Шабанова Ю.А. Медиа-образование: возможности и ограничения / Ю.А.Шабанова // Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості. - Д.: ДОІППО, 2016 - С. 464-477.
 196. Шабанова Ю.А. Методологические основы теософии. / Ю.А. Шабанова // Матеріали конференції. Духовні аспекти сучасного світорозуміння. - Дн-ськ: ПП Шатунова, 2016. - С. 15-19.
 197. Шабанова Ю.О. Интеграция идей вальдофской педагогики в отечественное пространство высшей школы / Ю.А. Шабанова // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції - Дн-вськ: ДНУ, 2016 – С.139-141
 198. Шинкаренко В. В. Андрогогіка – педагогічна галузь та її роль в процесі патріотичного виховання / В’ячеслав Шинкаренко // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е.Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 404-408;
 199. Шинкаренко В. В. Медіаосвітні технології як засіб патріотичного виховання старшокласників / В’ячеслав Шинкаренко // «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 64-70;
 200. Шинкаренко В. В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності як умова підвищення якості освіти / В’ячеслав Шинкаренко // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2016 р. у 5-х частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2016. – ч. 1. – C. 93-96;
 201. Шинкаренко В. В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності як умова підвищення якості освіти / В’ячеслав Шинкаренко // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2016 р. у 5-х частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2016. – ч. 1. – C. 93-96;
 202. Шинкаренко В.В.Shinkarenko V. Regional ethnograhy as means of patriotic education of pupils / V. Shinkarenko // Science and Society. 8th International Scientific. London. 24-29 February 2016;
 203. Шинкаренко В.В. Андрогогіка – педагогічна галузь та її роль в процесі патріотичного виховання / В’ячеслав Шинкаренко // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е.Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 404-408;
 204. Шинкаренко В. В. Regional ethnography as a means of patriotic education of pupils / Вячеслав Шинкаренко // «Наука и общество». Матер. 8-й Межд. научно-практическая конференция 24-29 вересня 2016 г. сборник в редакции;
 205. Шинкаренко В. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі патріотичного виховання старшокласників / В’ячеслав Шинкаренко // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу. Матер. Всеукр. науково-практичної конф. м. Дніпропетровськ, 22 жовтня 2016 р. збірник у редакції;
 206. Шинкаренко В. В. Використання мультимедійних технологій в сучасному навчально-виховному процесі як засіб виховання патріотизму старшокласників / В’ячеслав Шинкаренко // Нові інформаційні технології в освіті для всіх. Матер. X Міжн. Конф. м. Київ, 26-27 листопада 2016 р. збірник у редакції;
 207. Шинкаренко В. В. Виховний потенціал інформаційно-комунікативних технологій у патріотичному вихованні учнів старших класів / В’ячеслав Шинкаренко // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті. Матер. III всеукр. науково-практичної інтернет конф. м. Чернівці, 29 жовтня 2016 р. збірник у редакції;
 208. Шинкаренко В. В. Інноваційна культура як умова професійної діяльності вчителя / В’ячеслав Шинкаренко // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 132-134;
 209. Шинкаренко В. В. Інноваційна культура як умова професійної діяльності вчителя / Вячеслав Шинкаренко // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матер. Всеукр. наук. конф. м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р. збірник у редакції;
 210. Шинкаренко В. В. Інноваційні підходи до патріотичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі / В’ячеслав Шинкаренко // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті, стан досягнення, перспективи розвитку. матер. всеукр. наук.практ. конф. м. Черкаси, 14-20 березня 2016 р. збірник у редакції;
 211. Шинкаренко В. В.Інформаційна компетентність вчителя – одна з умов ефективності сучасного уроку / Вячеслав Шинкаренко // Особливості впровадження національної рамки кваліфікації в післядипломну освіту. Матер. Всеукр. наук. практ. інтернет-конф. 26 листопада 2016 р. збірник у редакції;
 212. Шинкаренко В. В. Патриотическое воспитание старшеклассников в учебно-воспитательном процессе школы / Вячеслав Шинкаренко // Наука и образование. Матер. X Межд. науч.практ. конф. Германия 9-10 декабря 2016 г. Сборник в редакции;
 213. Шинкаренко В. В. Соціалізація та патріотичне виховання особистості в системі шкільної освіти / В’ячеслав Шинкаренко // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матер. Всеукр. науково-практичної конф. м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2016 р. збірник у редакції;
 214. Шинкаренко В. В. Управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах / В’ячеслав Шинкаренко // Оновлення системи управління в умовах реформування вітчизняної освіти: Матеріали обласної науково-практичної конференції. 11 червня 2016 р., м. Дніпропетровськ, КВНЗ «ДОІППО» / Наук. ред.. К. М. Романенко. – Дніпропетровськ: КВНЗ «ДОІППО», 2016, - С. 144-148;
 215. Шинкаренко В. В. Використання сучасних педагогічних технологій у процесі навчання / В’ячеслав Шинкаренко // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 28 квітня 2016 р.). – Д. : Видавництво «Інновація», 2016. – С. 46-48;
 216. Шинкаренко В. В. Інтерактивні технології як засіб зацікавленості учнів початкових класів до навчання / В’ячеслав Шинкаренко // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи. матер. II всеукр. наук. конфер. м. Дніпропетровськ, 26 вересня 2016 р. у друкарні;
 217. Шинкаренко В. В. Інформаційні технології як сучасний засіб розвитку професійної компетентності вчителів / В’ячеслав Шинкаренко // Автоматизація та компп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – м. Черкаси, 2016. – С. 161-163;
 218. Шинкаренко В. В. Самоосвіта як засіб підвищення професійної компетентності вчителя / В’ячеслав Шинкаренко // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах. Матер. всеукр. інтернет конф. м. Київ, 27 квітня 2016 р. збірник у редакції;
 219. Шинкаренко В. В. Самоосвіта як засіб підвищення професійної компетентності вчителя / В’ячеслав Шинкаренко // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах / НАПН України; Ун-т менедж. освіти. – К., 2016. – С. 105-106;
 220. Шинкаренко В. В. Самоосвіта як одна з основних форм підвищення професійної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл / В’ячеслав Шинкаренко // Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція «Модернізація регіональної системи підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти» збірник матеріалів. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – С. 240-243;
 221. Шинкаренко В.В. Медіаосвітні технології як засіб патріотичного виховання старшокласників / В’ячеслав Шинкаренко // «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 64-70;
 222. Шинкаренко В.В. Можливості інформаційно-комунікативних технологій у патріотичному вихованні старшокласників / В’ячеслав Шинкаренко // Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту. матер. всеукр. наук.практ. конф. м. Дніпропетровьск, 9 червня 2016 р. збірник у редакції;
 223. Шинкаренко В.В. Підходи та принципи патріотичного виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах / В’ячеслав Шинкаренко // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. матер. Міжнарод. наук.практ. конф. м. Запоріжжя, 18-25 квітня 2016 р. збірник у редакції;
 224. Шинкаренко В.В. Форми роботи з патріотичного виховання старшокласників у сучасній школі / В’ячеслав Шинкаренко // Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку. матер. всеукр. наук.практ. конф. м. Дніпропетровьск, 12 квітня 2016 р. збірник у редакції;
 225. Шинкаренко В.В. Шляхи активізації патріотичного виховання учнів в сучасній школі / В’ячеслав Шинкаренко // Виховний процес у навчальному закладі як цілісна система: теорія та практика. Матер. Наук. практ. Інтернет конф. м. Черкаси, 15-16 січня 2016 р.;
 226. Яшина О.М. Художньо-естетична культура особистості у суспільстві ХХІ століття / О.М.Яшина // Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, Одеса – Дніпропетровськ (ДНУ). – С. 316-318.
 227. Яшина О.М. Розвиток художньо-естетичних цінностей школяра як засіб його соціалізації / О.М.Яшина // «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» Матеріали всеукраїнської наукової конференції 29-30 квітня 2016 р., Одеса - Дніпропетровськ. – С.103-107.
 228. Яшина О.М. Художньо-естетична культура особистості в стратегіях розвитку освітнього простору / О.М.Яшина // Матеріали ІІІ Міжнародної, Х Всеукраїнської Школи методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та виховання «Мистецтво в освітньому просторі школи: Україна – Європа – Світ» (Миколаївська обл.).