Понеділок, 29.05.2017

Серпневі наради

2015 рік: Методичні рекомендації з питань виховної роботи області

19062015 1Шабаєва Л.М., Яшина О.М.
Найвища цінність-вихована людина, гармонійно розвинена особистість. Саме тому найважливіше у світі – виховання. Воно є складовою частиною ідеології і культури суспільства. Це категорія загальна, постійна й вічна. Вона виникла з появою людини й існуватиме доти, поки існують люди на Землі.
Суспільство як соціальне об’єднання людей може існувати, діяти і розвиватися лише за умов цілеспрямованої і систематичної, організованої роботи з виховання кожної особистості. Ще Я.А.Коменський зауважував, що зневага виховання веде до загибелі людей, сімей, держав і всього світу. Тому виховання не варто розглядати як вплив на людину з метою використання її для задоволення меркантильних потреб, адже, в першу чергу, виховання за своєю спрямованістю є вираженням турботи про всебічний розвиток кожної людини, становлення її як вільної особистості.
Виховання – це організований, цілеспрямований процес формування всебічно гармонійно розвиненої особистості.
Організованим вважаємо тому, що його забезпечують сім’я, дошкільні навчальні заклади, школи, держава, громадські організації тощо.
Цілеспрямованим процесом називаємо тому, що він передбачає всебічний, гармонійний розвиток особистості, а це й становить його найвищу мету.
Всебічність передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання. Гармонійність має забезпечити поєднання, злагоду, узгодження між названими вище складовими.
Демократичні перетворення в Україні обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сьогодні завдання навчальних закладів – виховання громадянина з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму, активності, поваги до прав і свобод демократичного суспільства.
Сучасна демократія вимагає від людини готовності і здатності до активної участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав і обов'язків, себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни.
Ці пріоритети передбачають орієнтацію на відродження національної гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості, що включає освіченість на рівні кращих світових зразків, гуманізм, духовність, діловитість; активну позицію кожної людини, зокрема, її самореалізацію у матеріальній і духовній сферах суспільного життя, дотримання конституційних норм тощо .
«'Метою освіти, - зазначено у Законі України «Про освіту», - є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору...».
Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки.
Цей складний та багатофакторний процес досліджувати та аналізували такі відомі вчені, як: А.Адлер, І.Д.Бех, М.Р.Бітянова, А.А.Бодалев, Л.І.Божович, Д.Джеймс, М.І.Монахов, Л.В.Сохань, О.В.Сухомлинська, М.М.Рубінштейн, К.Роджерс, Й.Г.Фіхте.
Підводячи підсумки виховної роботи в навчально-виховних закладах області за 2014-2015 рік, треба зазначити, що в обласній системі освіти розвивається інститут виховання на різних рівнях освіти: від дошкільної до середньої професійної освіти; до вирішення проблем виховання залучена педагогічна, батьківська та наукова спільнота, налагоджена взаємодія з суспільними організаціями й іншими соціальними інститутами.
Треба зазначити, що в навчально-виховних закладах різного типу області впроваджуються нові форми та методи виховної діяльності, здійснюється психологічна та соціально-педагогічна підтримка дітей, підлітків і молоді.
Підвищилася професійна значимість і роль класного керівника в соціумі, утворюється, хоча в деяких випадках і дуже складно, взаємодія класних керівників і батьків. Однак, за результатами соціального дослідження 82% батьків виказали думку про те, що класний керівник – значимий суб’єкт у соціумі.
Певних результатів досягнуто в області моделювання та проектування виховних систем, програм і методик, які охоплюють весь освітній простір. Деякі колективи навчально-виховних закладів Дніпропетровська, Першотравенська, Кривого Рогу, Новомосковська, Дніпродзержинська, Павлограда, Синельникове, Вільногірська, Жовті Води, Нікополя, Верхньодніпровського, Дніпропетровського, Криворізького, Криничанського, Петропавлівського, Томаківського, Широківського, Апостолівського, Юрївського, Пятихатського районів реалізують оригінальні варіативні програми виховання.
Сьогодні в експериментальній роботі з сімейного виховання беруть участь заклади Дніпропетровщини. Для обґрунтування та розповсюдження позитивного досвіду освітніх закладів формується електронний банк виховних систем і програм.
Навчальні заклади ефективно працюють в області формування правової культури вихованців, їх громадянської позиції, толерантності через участь у підготовці та впровадженні обласних проектів.
Удосконалюється діяльність із створення дитячих суспільних організацій і розвитку учнівського самоврядування в навчальних закладах. За результатами аналізу виховної діяльності, треба зазначити, що у 80% закладів Дніпропетровської області працюють ради учнівського самоврядування, активізувався волонтерський рух.
Великого значення в освітніх закладах приділяється основам музейної педагогіки. За останні 3 роки в три рази збільшилася кількість шкільних музеїв.
Удосконалюється система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що опікуються проблемами виховання: проводяться курси, для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів; тематичні семінари, творчі групи, майстер-класи, конкурси на кращого класного керівника , тренінги, творчі звіти.
Разом з тим, в організації виховної роботи області існують певні пріоритетні напрямки:
 • перехід від освіти та виховання для життя до освіти та вихованню протягом усього життя;
 • удосконалення рівня управління виховною роботою в загальноосвітніх закладах через створення виховних систем в умовах спадкоємності змісту, форм і методів виховання дітей, підлітків і молоді у рамках безперервної освіти;
 • розвиток кадрового та науково-методичного забезпечення виховного процессу;
 • упровадження та збереження індивідуального й особистісно - діяльнісного підходу до виховання;
 • створення обласної системи прогнозування та розвитку процесу виховання:
 • розвиток у всіх формах виховної роботи методів і технологій, які спрямовані на соціально значиму проектну діяльність;
 • підвищення правової культури та формування цивільної свідомості і громадянської позиції через участь у проектах
З метою подальшого розвитку виховання в Дніпропетровській області і підвищення його ефективності рекомендується:
 • підготувати пропозиції з проведення обласного конкурсу на кращого класного керівника ;
 • розробити критерії оцінки якості та результативності виховної діяльності освітніх закладів різних типів і видів;
 • для оновлення змісту та технологій виховної діяльності сприяти впровадженню виховних програм: «Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді »; «Сімейні цінності»;
 • організувати постійно діючи семінари для організаторів виховання «Виховання ХХІ століття – педагогіка гуманності, підтримки та розуміння», « Виховна діяльність класного керівника в сучасних умовах», «Самоаналіз і планування виховної роботи», «Організація дитячого колективу», «Науково-методичне проектування та супровід виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі»;
 • провести науково-практичні конференції з проблем виховання: «Науковий пошук у вихованні: методичні системи, технології, педагогічний досвід», «Сучасні підходи до організації виховної діяльності у закладах Дніпропетровської області»;
 • організувати публікації в засобах масової інформації матеріалів з досвіду виховної роботи;
 • організувати постійно діючий лекторій для батьків з проблем виховання особистості дитини;
 • сприяти учасникам виховного процесу навчально-виховних закладів у підготовки матеріалів до участі в Міжнародних і Всеукраїнських виставках освіти.
Заступникам директорів з виховної роботи, класним керівникам, педагогам – організаторам спрямувати свою діяльність на:
 • продуктивний підхід до формування ключових компетентностей учнів як здатність жити в нових умовах. Вони можуть бути наступними: пізнавальна компетентність; громадянсько-суспільна компетентність; соціально-корисна компетентність; культурно-дозвіллєва, здоров’єзберігаюча, ціннісно-смислова компетентність, соціальна компетентність тощо;
 • формування правової культури, толерантності, громадянської позиції ;
 • з метою оперативного інформування батьків і спільноти з питань захисту прав дітей, а також реалізації мети та завдань виховної діяльності на сайті навчального закладу створити сторінку для батьків «Сімейні цінності», Інтернет - консультації для спілкування батьків із спеціалістами,отримання порад з проблем виховання дитини;
 • у проведенні класних годин, годин дозвілля, спрямованих на самоудосконалення особистості учня використовувати інтерактивні методи виховання.
Отже, виховання – це провідна сфера діяльності як окремої людини, так і людської спільноти в цілому. Завдяки вихованню людство забезпечує свою безсмертність у соціальному розвитку.